Amaphupho Okuphonswa

Amaphupho nezincazelo zawo esizibheka lapha ngaweziphonso zokufa kanye nezokufuna intombi. Ukuphonswa yinto eyenziwa ngumuntu ophilayo emhlabeni. Umuntu uma engakuthandi uyakwazi ukuthi akuphonse noma kukhona umuntu okuthakathayo. Uma umuntu ekuphonsa lowomuntu usuke ewumthakathi. Ngoba usuke ekwenza into embi ngoba usuke engakufuni efuna ukuthi ufe. Omunye usuke enomona ngezinto ezenzeka kuwena nasempilweni yakho.

 • Uma uphupha umuntu ekubiza ekubizela emaholweni noma ezitebhisini akumbele zona. Uthi uyahamba nangu ephethe okuthile, nilwe nigcine seniwele endlini. Kulendlu uma uthi ufuna ukuphuma akuvalele umnyango. Uthi uma usuthole indlela yokuphuma ugcine usuphumile. Akukhombe ngomunwe athi uyoze akuthole: Lowomuntu ombonile ekukhomba ngomunwe usuke ekuphonsa efuna ukuthi ufe. Akukhatheleki ukuthi owakini noma umngani wakho kodwa yena usuke efuna ufe. Ngoba uma ungakwazanga ukuphuma noma wawa kulawo maholo uyafa.
 • Uma uphupha ingane yakho uyiphethe bese iyakuhudela, ingane esuke ilinganiselwa eminyakeni ewu 5: Kusuke kukhona umuntu okuphonsa ngotikoloshe. Ukuthi uhlale emzini wakho noma kube indoda yakho. Kumuntu wesifazane kuthi uma ulele ebusuku ulokhu uphupha sengathi ulele nomuntu wesilisa. Kuphinde ungathandwa muntu uthi uyahleka nabantu ube nesidina. Usuke esekuphonsele ngawo. Ngoba akufanele akuthinte nhlobo amakaka engane yakho ngoba kuseke kungesiyona ingane yakho leyo esephusheni.
 • Uma uphupha kunomuntu okushaya ngamatshe uthi uyabaleka akulandele ngamatshe. Uze uphaphame engakushayanga uwavikela. Kuyingozi uma like lakushaya: Kusuke kukhona umuntu ekuphonsa ngesiphonso samatshe, unetshe akhuluma kulona. Ebusuku athi hamba uyoshaya usibanibani.
 • Uma uphupha umuntu ekulengise eweni elishona phansi elimnyama: Usuke efuna ukuthi ufe. Kulokhu kusuke sekufanele nawe uzibhekele ngokuthola usizo kubelaphi bendabuko ngoba ngelinye ilanga uyokulengisa akudedele.

Iziphonso zensizwa uma ifuna ukuthandwa yintombi

Kuyenzeka kube khona insizwa ethanda intombi kanti iyayesaba ize isabe ngisho ukukutshela ngemizwa yayo. Noma intombi ayiyithathi njengomuntu abangathandana nayo. Noma intombi iyasatshwa izinsizwa ithi insizwa uma ikhuluma nalentombi ivele isabe ubuqhikiza bayo ngoba kukhona izintombi emakhaya ezizikhulumela uze usabe ngisho kwawena uyinsizwa. Insizwa ibone kungcono ukuthi iyiphonse intombi ngoba isuke ifuna ukuthi igcine isingumakoti ohamba egcekeni lakubo. Insizwa isebenzisa umuthi, ukukhafula intombi. Intombi izolokhu iphupha ithandana nalensizwa kwakheke nothando entombini. Noma ingasaphuphi ithi ikha amanzi emfuleni ibone ibuso bale nsizwa. Isuke leyonsizwa iphonsa intombi kodwa kahle. Ngoba ayingenwa imimoya emibi ihambe iyolala kubo kwensizwa.

 

, , , , , ,

23 Responses to Amaphupho Okuphonswa

 1. thamsanqa September 1, 2015 at 4:19 am #

  ngicela ukubuza uma uphupha imali eningi kusho ukuthini

  • Funny November 16, 2017 at 7:35 pm #

   Uma phupha muntuwakho noma isokalakho Likusekubo kanty linonkoskazi lapho nkosikazi udiniwe uyafa kanty umnden ujabule nesoka lijabule

 2. mbali September 9, 2015 at 3:54 pm #

  Ngcela ukbuza uma uphupha uphiwa imali emhlophe kusho ukthin.nokuphuma ulele nomuntu wesilisa omaziyo kodwa ongathandani naye

  • siphiwe January 29, 2016 at 6:41 pm #

   Uma uphupha umuntu othandana naye ehleli momndeni wakho sihleli naye kubo ekunika imali

 3. mbali September 9, 2015 at 3:59 pm #

  Ngcela ukbuza uma uphupha unqamula emfulen onamanzi acwebile ubona phansi uth mawuphakath aphakame eze njengegagasi bese ubaleke uphindele emuva?

 4. gandi November 24, 2015 at 4:10 pm #

  KuchAzani ukuphipha umama wakho epheka amazambane ne ntombi yakho yenza kanjalo bese umama ithi ” mos nginikile umtwana”

 5. Bunjiwe January 23, 2016 at 8:36 am #

  Ngcela lingisize uma uphupha unyathela isbankwa sinabantwana abaningi …mangikunyathelile nakho kusala kungene enyaweni ngizame ukukukhupha ngikukhiphe ngibone ngabanywana besbankwa abanye baphuma emazwaneni ami sebefile abanye bayaphila ngacina ngigeza inyawo zami sizani

 6. mbongeni January 28, 2016 at 8:57 pm #

  Ngisacela ukubuza uma uphupha umuka emfuleni nomuntu othandana naye nimuka emfuleni ongenisayo kodwa nizame ukuwela ngaphesheya uma seniphuma ngaphesheya uphaphamr. Lichazani lelophuphp

 7. portia xhobiso August 2, 2016 at 3:35 am #

  Umaphupha umuntu othandana naye egawula isihlahla aze akhiphe nencambu zakhona

 8. thulisile August 5, 2016 at 10:49 pm #

  Uma uphupha nidla inyama yenkomo

 9. thulisile August 5, 2016 at 10:50 pm #

  I lyk to understand more about dreams

 10. thulisile August 5, 2016 at 10:51 pm #

  My comments I want to know more about dream I like your page

 11. ntombi August 11, 2016 at 1:33 am #

  kusho ukuthini kuphupha umuntu ekunika nyama yenkukhu ebilisiwe

 12. Thembinkosi October 10, 2016 at 12:15 pm #

  uma uphupha uvakashela not bona abaphantsi bekuvakashesha.ngisho Mina ngibavakashela ngikhalaza ngibabuza kungani bengandivakasheli ndibatshela ngiyabakhumbula

 13. Sipho December 19, 2016 at 11:42 am #

  Uma uphupha inyoka enkulu ensundu ,kube sengathi futhi inezinyawo ngemuva bese kuqhamuka inja iyibambe ngomlenze kwasa kuyi luma.Kuchaza ukuthini?

 14. Sipho December 19, 2016 at 11:49 am #

  Uma uphupha usolwandle umi esihlabathini ,luzengenjwayelo esihlabathini bese uyalubalekela ,Uma usuthi uyabaleka ngalapho okujwayele ukuthi kunezindlu zivele ungaziboni ubone sengathi indawo seyulwandle yonke oluthuli lubuhlaza. uvele uphaphame usadidekile ukuthi uzokwenzenjani ,kuchazani ?

 15. Snikiwe February 6, 2017 at 2:59 am #

  Ngibe nephupho lamasimba kucazani lokho

 16. dolly February 18, 2017 at 1:38 am #

  Kuchaza ukuthini ukuphupha udriver imoto

 17. dolly February 18, 2017 at 1:42 am #

  Kumele ngenzen ukuze ngingakhohlwa amaphupho wami?

 18. nompilo gumede May 25, 2017 at 6:26 am #

  Kuchazani ukuphupha uthandana nobhuti wasemzini wakho ube ushadile naye eshadile kodwa uhlale umphupha fthi asijwayelene nangaleyondlela sinaya help plz

 19. nontobeko November 27, 2017 at 4:35 pm #

  Kuchazan ukuphuph umuntu ophilayo emuke nomfula ecelen kwalowo mfula uthole osewashona

 20. Zinhle November 29, 2017 at 8:33 am #

  ngicela ukubuza ngiphuphe okewaba ngumngani kudala bemmemeza ngegama bethi why engikhuluma kabi kubantu wavele wangijikijela ngamatshe maqede wathi sengathi ungathola ingozi yemoto njengoba uzohamba ngemoto ukuya kini. sengathi uphendulana nami not labantu abambuza umbuzo. Kanti phambilini sengike ngamphupha ezakimi enolaka ethi why eloku ephuphana nami ngiphethe amagundane sengathi kunogogo owayeseduze nathi owaphendula wathi ukuphupha kahle zinhle inhlanhlayakho leyo kusho logogo eshokimi so lo okewaba ngumngani waphelelwa ngamandla ngamshiya lapho. Manje ngimphupha engijikijela ngamatshe engifisela nengozi yemoto

 21. King Ntluzi March 10, 2018 at 12:25 pm #

  Ndiphuphe abantwana bam belele endlini enodaka bondlele ingubo phezukodaka olumanzi phantsi

Leave a Reply