Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobongozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela kona uba nezinhlanhla futhi ayafika njalo kuwena akuvikele uma ubhekene nezingqinamba. Uma usukwenzile lokho okudingekayo namaphupho owaphupha ngalesosikhathi akhombisa ukunqoba kwakho.

 • Uma uphupha ulwa nomnakwenu noma ekudunusela: Lokhu kuchaza ukuthi usuke ekade ekufaka isichitho futhi ekudlula endodeni ngaso usichitho. Kodwa uma usuphupha umshaya uze umhlule usuke usumhlulile kuyona yonke imikhuba yakhe emibi. Naleyonto akade ekusebenzisela yona isuke ingeke isasebenza.
 • Uma uphupha ulwa nomuntu akuhlule, uma ungowesilisa uhlulwa ngumuntu wesifazane noma owesifazane uhlulwa ngumuntu wesilisa: Usuke ulwa nesilwane, isilwane asifani ubulili baso nesalowomuntu esithunywe kuye. Kodwa uma usuphupha umhlula lowomuntu usuke usumnqobile. Abanye abantu babanenhlanhla yokubona ukuthi isilwane esithunyiwe ngoba siyazishintsha njengokuthi uma usishaya ephusheni kungumuntu ongamazi uma umhlula uyashintsha azenze ingane yakho noma umuntu wakini uma uqhubeka usishaya sigcina sesiyisilwane. Uma usishaye size sife usuke usunqobile ngeke siphinde sikuhluphe. Lamaphupho uyakwazi ukuwaqeda ngokusebenza imithi yesintu noma umkhuleko uma ungumuntu okholelwa emthandazweni.
 • Uma uphupha kwakhiwa indlu ngokushesha ubone isiphelile bese uthatha ithuluzi ekade kwakhiwa ngalo uyibhidlize leyondlu: Usuke unqobe isifo noma into embi ebizovela emndenini wakho noma kuwena uqobo. Indlu uma uyiphupha iphelile noma yakhiwa ngokushesha kusuke kukhona umuntu ozoshona. Kodwa uma uyibhidlizile ngeke kusenzeka.
 • Uma uphupha kukhona izinto zakho ezilahlekayo uthi uyazibheka awuzitholi. Noma uphucwe into osuke uyiphethe ngesandla. Kwesinye isikhathi uphuphe uthi uphethe amacici amabili lilahleke elilodwa okunye izinkinobho zengubo oyigqokile zilahleke ungazitholi. Kuthi ekugcineni uphuphe uzithola noma kukhona izwi elithi nazi izinto noma izimpahla zakho lokho kusho ukuthi usukunqobile okubi noma lowo obefuna ukuthatha izinhlanhla zakho.
 • Uma uphupha umuntu okwenza izinto ezimbi noma ekushalazela angahlangani amehlo akho nawakhe futhi esendaweni emnyama. Kokunye akhulume akutshele okubi abefuna ukukwenza nesizathu salokho. Lomuntu aze akutshele ukuthi amandla ayamphelela ngoba izinto zakhe azisebenzi. Usuke engeke esakwenza lutho namandla akhe asuke esephelile. Ngesinye isikhathi usuke lowomuntu eqinile futhi izangoma ziyamtshela ukuthi idlozi lakubo limvikele.

, ,

38 Responses to Amaphupho Okunqoba

 1. Thandy May 9, 2016 at 11:23 am #

  Kusho ukuthin ukuphupha ubaba wakho owashona evakashile kini akufakele iaitime

  • Buhle May 21, 2017 at 6:33 am #

   Kusho ukuthuni ukuphupha utetisa umuntu ozithwele nimile bese mawuthi uyayinqaka ingane iphunyuke ingabambeki???

  • Thokozile June 17, 2017 at 7:30 pm #

   kusho ukuthini ukuphupha izimoto ezimhlophe eziningi kuthiwa ezakho uze wabele abakukhulisile

 2. info May 10, 2016 at 5:24 pm #

  SMS chaza ubaba ku 35180

  • Samkelisiwe ngcobo May 1, 2017 at 7:38 am #

   Kusho ukthin ukuphupha nizwana kakhulu nomnakwenu ongakufuni nhlobo

   • Mbali March 29, 2018 at 6:44 am #

    Nami ngibe nephupho elifanayo kungaba usuwayithola yini impendulo?

 3. sbongile June 22, 2016 at 6:37 am #

  Mina ngicela ukwazi uma ngiphupha ngimhlulile umnakwethu.kowa wamane wangivulela icala nalapho limchithe. Ingabe lichazani elam iphupho. Ngoba nendoda iyangiziba vele

 4. Msa June 25, 2016 at 5:54 am #

  Kusho ukuthini ukuphupha omunye wabantwana bakini eshonile kodwa yena usaphila ?

 5. sindi mtolo June 30, 2016 at 8:05 pm #

  ngiphupha ngigibele ngigibela izitebhisi uma sengizofika ngeqe izitebhisi esinye ngifike phezulu ngicishe ngiwe ngibanjwe omunye ubaba …nokuzwa kuhlatshelelwa kahle

 6. Nolusindiso mtselu July 22, 2016 at 9:35 am #

  Ndiphuphe ndisilwa nodade wethu sibanga indoda ?

 7. Zini July 25, 2016 at 1:27 pm #

  Xa uphupha umyeni wakho lo uhlala naye etshata umtshato omhlophe nomnye umntu kukho namahashe amhlophe anezkhoji.kusho ukthini?

 8. Nozipho August 24, 2016 at 2:15 pm #

  Uma uphupha uthandana nomuntu omaziyo futh ongamjwayele kusuke kunjan noma uphupha kungena amanzi endlin akumboze umzimba akushiye ikhanda kusuku kunjan

 9. Nqobile October 12, 2016 at 9:46 pm #

  Sengphuphe KANINGI ngiphupha ngolwandle ngithi uma ngsendel eduze ludinwe lfune ukungthatha okokqala lalungcolile klokhu okunye lsuke luclean koda lisuke lunolaka. Kokunye ngat mangbuza kumunt oseduzane ukt kwenzakalan waphendula wathi ungasondeli ulwandle aluzwani nomunt ongcolile,konke lokhu ksayiphupho kuthe izolo ngaphupha sengat amawele ayakwiliza koda ubuso buvelile emvakweskhath aphuma efake izinto ezimnyama kwajatshulwa kwangat abuya kofundela ubungoma khona olwandle. Ngsacela ukwazi ukt konke lokhu kusho ukuthin

 10. Nqobile October 12, 2016 at 9:49 pm #

  Isingphatha kabi lentils

 11. Ben Ndaza October 15, 2016 at 12:50 pm #

  uma uphupha umuntu eshonile engathi ugwaziwe kodwa kubengathi bewunaye ngayizolo. ngabe lichazani leliphupho?

 12. Ayanda October 28, 2016 at 6:18 pm #

  Kusho ukuthini ukuphupha amathwasa ekunika ibhakede eth iya kumuzi othile ubeke lento esebhakedeni ngaphambi komnyango nangasenhla komizi.

  Kusho ukuthini ukuphupha izinkomo eziningi zimi ndawonye.

  Kuningi engikuphuphayo,kodwa akucaci.

 13. lawrence November 12, 2016 at 8:57 pm #

  Nngiphuphe nngitwele iskhumba sesilonda ngomlomo wami

 14. Nonhlanhla November 13, 2016 at 3:59 pm #

  Ngiphuphe umntanami wentombazane edlalisa inyoka emnyama egcekeni lakomalume,ngaphosa inhlabathi ngith ngiyayibulala ngayibona isingena endlini mangithi ngiyabheka ngabona khona ugogo wami ozala umama ongasekho ehleli kusofa sonke sibabaza inyonka wavele yena umntanami waphosa it she wayichofoza ikhanda.

 15. makhosazana November 14, 2016 at 8:36 am #

  mina ngphuphe abakithi abashona kudala sihleli sonke,ngabona nomfowethu ngithi kuye,,,mina bathe wena ushonile,wathi yena lutho angishonile,,ngabona nezinombolo kwathiwa ngifonele lapho,,,angazi kusho ukuthini loko,ngabona nomma ongasekho

 16. Winny November 29, 2016 at 7:54 pm #

  Sanibonanani mina ngiphupha ngizikakela ngibuye ngiphuphe ngyeskolen ngibhala ngbuye ngphuphe ngisehlathini ngisukelwa inyoka enkulu kodwa ngingayboni ngizwa umsindo nje lamaphupho ayangihlupha kakhulu ngcela ningisize ngezincazelo zawo ngyabonga

 17. Sibonelo January 19, 2017 at 8:34 am #

  Kusho ukuthini ukuziphupha ushonile ungcwatshwa ugibele imoto yase mortuary emhlophe

 18. Thulisile January 21, 2017 at 7:05 am #

  Ngiphuphe umuntu engizwana Naye engibuza Ukuthi Uma efuna ukuyongilobola Kumele atshele bani Ngoba ngi namakhaya amabili

 19. Thulisile January 21, 2017 at 7:06 am #

  Ngiphume umuntu engizwana Naye ethi Uma efuna ukuyongilobola Kumele atshele bani ,

 20. Dudu February 6, 2017 at 3:06 pm #

  Ngicela kwazi ngiphuphe ngiphethe ingane encane kushoni

  • Shans March 8, 2017 at 2:08 pm #

   usuzoteta

 21. MAthemby February 21, 2017 at 8:06 am #

  ngiphuphe ngithwele iizimpahla zami sengathi ngyohlala kwenyindawo , bekukhona umnganam obengithuthisa but indlela besihamba kuyo bingeyinhle kodwa sikwazile kufika emgwaeni okhanyayo

 22. Puseletso May 4, 2017 at 12:59 am #

  Ngiphuphe umuntu owangishela kudala ,sangathandana ethi ngifuna ugade umndeni Wami ,nezingane zami ,ngoba uyangiziba sengizofika la usebenza khona ngizoku cela khona mnje

 23. xoliswa July 7, 2017 at 1:23 am #

  Ukuphupha amagundwane amancane amaningi amanye ngihleli phezu kwawo amanye agcwele yonke indawo endlini

 24. nokwanda July 7, 2017 at 2:18 pm #

  kusho ukuthin ukuphupha ikati ulishaya uze ulinyathele ngonyawo

 25. Sindiswa October 6, 2017 at 7:38 am #

  Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo ozala umama egqoke ingubo zasesontweni ephethe ibible ehleka kodwa ngithe ngiqhamuka wasethula engibuka kahlangana amehlo kodwa ngase ngishalaza.

 26. Khayakazi October 7, 2017 at 5:25 am #

  Kusho ukuthini Ukuphupha isithandwa sakho siphethe ingane encane sihamba nomnakwethu.

 27. Mamello October 11, 2017 at 8:44 am #

  Kutsho kuthin ukuphapha uleli nomuntu?

 28. Lwandle November 9, 2017 at 10:08 am #

  Kusho ukuthini ukuphupha indoda yakho imanzi umzimba wonke

 29. samkelisiwe nene December 28, 2017 at 2:41 pm #

  kusho ukuthini ukuphupha igundane

 30. Pinky January 30, 2018 at 9:25 am #

  Kusho ukthini ukuphupha ikati elimnyama eliselincane liphama ngaphasi kombhede?

 31. Ntokozo February 11, 2018 at 6:34 am #

  Kushoni ukuphupha usisi wami ekhala egqoke impahla ezimhlophe ngobala

 32. Smiso April 24, 2018 at 9:56 pm #

  Kusho ukuthini ukuphupha umuntu owawuthandana naye engagqokile

 33. Smiso April 24, 2018 at 10:01 pm #

  Kusho ukuthini ukuphupha intombi oyeshelayo kungathi niyathandana

Leave a Reply