Amaphupho Okufa

Uma kuzohamba umuntu emhlabeni kubakhona izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kunamaphupho akuvezayo ukuthi kunomuntu ozohamba emhlabeni. Omunye abe nenhlanhla ngisho nokumbona umuntu lowo ozohamba emhlabeni. Ukufa yinto engeke siyivimbele ukuthi ingenzeki. Kweminye imindeni bakhishwa yizisu bonke ngesikhathi esifanayo. Abanye abantu bona bashaywe uvalo kodwa bungekho ubungozi.

Ukufa

 • Uma uphupha udwendwe noma ngesinye isikhathi uphuphe kushada umuntu noma umbone ukuthi ngubani oshadayo kuyenzeka ukuthi kushone lowo osuke umbonile.
 •  Uma uphupha kunesivunguvungu somoya omnyama kube sengathi kuyabophana esiswini. Noma kanjani kukhona ozohamba, umuntu wakini ozalwa naye esiswini esisodwa.
 • Uma uphupha ukhokhela umuntu wemoto imali kodwa imoto ihambe njalo ingami uze uphaphame. Usuke uphuphela umuntu wakini kungaba yingane yakho oyizalayo.
 • Uma uphupha umuntu omaziyo ehamba ngemoto engehliki kuyona, lowomuntu uyahamba emhlabeni.
 • Uma uphupha kunabantu abaningi behlanganyela umuzi bewakha ngokushesha. Kuba ngumakhelwane wakho, umngani wakho omkhulu noma umuntu omjwayele nje.
 • Uma uphupha ibhokisi lomngcwabo nemoto yasemakhazeni. Kungashona umuntu wakini noma umakhelwane.
 • Uma uphupha izimpahla eziningi zokugqoka nempahla yasendlini endala. Kukhona ozohamba emhlabeni.
 • Uma uphupha amanzi amaningi ekungaba ahlanzekile noma angcolile kuchaza isifo. Amanzi angcolile ayasibika isisu noma umuntu okhulelwe.

Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa

 • Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukene. Kuyenzeka uphuphela umuntu wakini noma umngane wakho okhulelwe.
 • Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe.
 • Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona kusuke kunguwena okhulelwe.

Kukhona abantu abakwaziyo ukuthi baziphuphele bona uma bekhulelwe kodwa isikhathi esiningi umuntu osuke ephushelwa ngomunye. Kukhona iphupho othi uma usukhulelwe nabantu sebazi ukuthi ukhulelwe kodwa uthole ukuthi umuntu omdala ekhaya uzophupha futhi kodwa esebona ubulili bengane kulelophupho. Kunenkolelo yokuthi lelophupho lisuke lichaza ukuthi ingane iyisibusiso usuke uyiphiwe amadlozi akini. Kodwa inkinga ibalapho lengane uma isizelwe ivamise ukugula kakhulu. Ikakhulukazi uma ingahlawulelwanga kubo lapho izalwa khona. Izidalwa zivamise ukuyibanga. Futhi nawe mzali wengane kufanele ingane yakho uyibonge uma isizelwe ngoba inenhlanhla. Noma izobonwa kumele uyenzele okuthile ukugaya utshwala besintu nenyama yangaphakathi beze omakhelwane bayibone.

Kunamaphupho esikwaziyo ukuthi uma uwaphuphile wenze okuthile ukuze ukwazi ukugwema okungase kuvele. Kodwa awokufa nawokukhulelwa awukwazi ukuvimba noma ukugwema uma sekwenzekile. Kodwa kubalulekile ukukhumbula amaphupho osuke uwaphuphe ebusuku ngoba awusizo.

 

, , , , , , ,

34 Responses to Amaphupho Okufa

 1. Louretter August 26, 2015 at 7:30 am #

  Mina ngiphuphe ngiyothenga umroho mangibanikeza R50 banginikeza ichange ka R 100 mangithenga utamati nakhona benza njalo mangifuna anyanisi nakhona ngicine ngiphethe uR300 mara bengino R50 ngasekuqaleni the time ngisalinde into engizithengile lomntu besekafuna imali yakhe engasayibona mara angizangimnikezanga leyo mali kube kushoni lokho sizani bo if usazi plz ngichazele kwi whatsapp number yam 0746144406
  I

 2. Sthembile September 20, 2015 at 7:57 am #

  Ngiyanibingela nonke ngiphupha umfowethu osashona sengathi ima engcwashwa ngikhale ngize ngiphelelwe amandla

 3. nomfundo February 25, 2016 at 1:48 pm #

  Ngibingelele mina ngiphuphe dadewabo kamama se Washona kodwa bengihleli nae kungathi uyaphila ngimbuza Aw ma wagcina nini nje ekhaya ath Ai bengikhona nje mina ngith mina Ai kudala ngakugcina khona lapho ngibona ngathi kushoniwe khabo mama kodwa kubengath umngcwabo wakhe umamkhulu ngith mina asambeni semngcwabeni Bathi Ai angihambe mina bazosala bona

 4. mthandeni April 24, 2016 at 9:40 am #

  Uma uziphupha ukhulelwe kuchaza ini

  • mbuso June 11, 2017 at 5:29 am #

   Zinkulumo zasekhaya.

   • Sne January 29, 2018 at 8:29 am #

    Izinkulumo ezithini Lezo? Nami ngiziphuphe ngikhulelwe

 5. Pearl July 7, 2016 at 10:56 am #

  Sanibona mina ngicela incazelo ngiphuphe amahashi awu4 leli elinye beliloku liphakama

 6. Thabani Ntshangase July 14, 2016 at 9:21 am #

  Ngiyabingelela. Ngiphuphe isangoma sengathi siyangiqinisa. Sangibheka ekhanda sathi ngagcatshwa kabi izulu liphekwami…. Ngabe lichazani leliphupho?

 7. cebo July 23, 2016 at 7:40 pm #

  Ngicela ukubuza amaphupho alungiswa ngani ukuze abe mahle

 8. sphume September 8, 2016 at 7:50 am #

  Ngicela ukubuza uma ngiphupha umalume wami eshonile intombi yakhe engasekho kuyiyona ewasha izingubo zakhe neshidi elingcolile elinukayo wangitshela wathi besilele kulona lelishidi ngaphambi kokuthi ashone umalume wakho ngicela incazelo

 9. phindile October 13, 2016 at 3:28 pm #

  Ngiphuphe izidumbu zabantu abafile begezwa kukhona nabanye abaphilayo engibaziyo. Ngicela kubuza kuthi kuchazani lokho?

  • Bongiwe February 11, 2017 at 8:50 am #

   Kukhona abantu bakini abangagezwanga bafuna ukwenzelwa umsebenzi

 10. Ntombifuthi October 19, 2016 at 7:12 am #

  Ngiphume umalume wami osewashona enginikeza izinombolo zelotto futhi waphuma wawina ejabulile nasekhaya engathi kunetende elikhulu elukuhlaza elifakiwe egcekeni

 11. nokuthula October 28, 2016 at 9:15 pm #

  I boyfriend yam yaphupha ngikhulelwe no mama wayo waphupha izithelo namaqanda.

 12. sbo December 17, 2016 at 12:54 am #

  Ngiphuphe udadewabo kamama osewashona evuswe inyanga thizeni manje besihlangene ukuyombona ubethokozile kunabantu abaningi kuthe uma ngiyabhekisisa abasekho bonke labantu naye umufi akasekho sekusele umama wami yedwa

 13. sbo December 17, 2016 at 12:55 am #

  Ngiphuphe udadewabo kamama osewashona evuswe inyanga thizeni manje besihlangene ukuyombona ubethokozile kunabantu abaningi kuthe uma ngiyabhekisisa abasekho bonke labantu naye umufi akasekho sekusele umama wami yedwa .uma ngimubuza uthi bahambile bayogibela ibhanoyi

  • Nomusa December 26, 2017 at 6:42 am #

   Ngiphuphe kukhona usisi oshonile bemufake kwi hearse sithe nje sesimbona wamane wagoqa izingalo . Sathuka! Okulandela lapho wamane waphenya ishidi abebemumboze ngalo wasukuma lapho akekho otshele omunye sabaleka sonke kwaba isimangà

 14. milllicent February 6, 2017 at 3:54 am #

  Ngiphuphe ngihmba nomyeni wmi sigquba imoto yethu ingashyelwa muntu yahambayaze yawa yaginqika kuchazani lokhu

 15. Bongiwe February 14, 2017 at 4:02 pm #

  Ngiphuph ngihamba ngemoto ngiphapha ingakami ilokhu ihamba ngiphaphame

  • Bawinile March 22, 2017 at 5:18 am #

   Hi ngicelukbuza kusho ukuthini ukuphupha uhamba ngemoto ehamba kancane uphaphame ingakafiki laphuyakhona

 16. Nomtha March 28, 2017 at 7:46 pm #

  Ngiphuphe ngifaka iring yesiliva yomshado

 17. Ndiphiwe April 3, 2017 at 3:42 am #

  Kusho ukuthini uma uphupha kukhona umuntu ozokudubula kodwa alokhu ebuza ukuth uphi ekhombisa ukuth akakwazi kodwa uzodubula wena

 18. Chamza April 4, 2017 at 5:12 pm #

  Ukuphupha imoto yomngcwambo kodwa akunabhokisi and imoto ifana nemoto yayikhwelise ihearse ka makhulu wakho

 19. Zamakhosi April 30, 2017 at 10:11 pm #

  Ngiphuphu ngivinjawa izilwanyana ezincane zingivimba eziluhlanza bengibiza ngamagundane ephushweni kuchaza ukuthini lokho

 20. ntobe May 6, 2017 at 10:49 am #

  Ngiphuphe umuhlwa udla udonga lomuzi.ngibiza umama ngimkhombise avele ahlehlise umbhede kuphume izibi eziningi azishanele kuphume nezingubo ezindala

 21. Lungi May 10, 2017 at 7:35 pm #

  hello. mina ngiphuphe ekhaya bo baba bethi bazongithumela ngenyoni ezongincofa ikhanda ngoba ngizitshela ukuthi ngisile khona ngizochaza ukuthi ngasikhumulelani isiphandla

 22. Winile August 20, 2017 at 11:26 pm #

  Ukuphupha ufile siqu sakho.noma ubulala inyoka ebizoluma ingane

 23. nokwanda November 2, 2017 at 8:52 am #

  ngiphuphe umama wam ongasekho engibuza ukuth ngizoyifaka nini ingane yam isiphandla sasekhaya

 24. muntu January 23, 2018 at 12:18 pm #

  ngiphuphe kushone umuntu engingazwani naye

 25. Mpilo February 14, 2018 at 10:17 am #

  Kusho ukuthini ukuphupha umba ingcwaba engathi khona oshonile,ufike sekuzoqedwa,ufike nawe ,umbe kodwa sekuwukulungisa indlu.

 26. reyham March 1, 2018 at 9:58 am #

  kusho ukuthini uma uphupha umuntu wesifazane ethi ephupheni ngikhulelwe .

 27. Nondumiso March 11, 2018 at 6:01 am #

  Kusho ukuthini ukuphupha udla inyama yanhaphakathi. Kodwa khona ngigcine ngiyphaka, masekumele ngidle kwangava yadliwa umngani wami.

 28. Ncamsile April 8, 2018 at 12:15 am #

  Kusho Ukuthini ukuphupha umuntu ebhukuda emanzini acwebile

Leave a Reply