Amaphupho Ebhadi

Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuthi ahunyushwe noma achazwe ngoba okwenzeka kulona kusuke kuyilokho okuphuphayo. Lezincazelo ezingezansi sizinikwe nguMama uNelisiwe Sibiya, ohlala endaweni yase Nanda eCongo.

 • Uma uphupha usendaweni emnyama ungakwazi ukuphuma kuyona. Kusuke kuyibhadi ongeke uphume kulona. Uma ujwayele ukuphupha leliphupho kubalulekile ukuthi uma ungumuntu okholelwa ezintweni zesintu uhambe uye kulabo ababonayo noma izangoma. Usuke utshengiswa ukuthi izinto zakho zimnyama azilungile. Ibhadi liyenziwa ngumuntu owumthakathi enza ukuthi ungalungelwa yilutho empilweni. Kuthi noma uzama izinto ezikuyisa empumelelweni kungalungi lutho. Kumuntu okholwayo uyathandaza aze aphumelele.
 • Uma uphuphe ubhukuda emanzini angcolile, kuwona ubone ingane enqunu uthi uyayibamba ingabambeki. Ugcine usendaweni emnyama. Leliphupho lijwayeleke kubantu besifazane abaphuphunyelwa yisisu. Kusuke kuyingane yakho leyo eyaphuphumayo. Leliphupho lisuke likutshela ukuthi ubumnyama bakho benziwa yini. Ingane isuke ikutshengisa ukuthi isikhulile ifuna ukwenzelwa izinto eziqondene nayo. Ngenhlanhla leliphupho liyakwazi ukuphumelela uma lowo ezolandela izigaba ezifanele. Umuntu wesifazane uyakwazi ukugeza lesinyama. Imithi itholakala kubantu abalaphayo ngokwesintu. Okubalulekile ukuthi nengane kufanele yenzelwe umsebenzi wayo owaziwa ngokuthi ukuyigqokise nokuyetha nokuyiqamba igama. Uma umuntu elandele lezigaba ezingenhla isinyama siyasuka.
 • Uma uphupha umuntu ekudunusela engagqokile okungabe uyamazi noma awumazi: Lokhu kuchaza ibhadi elihambisana nesichitho eliza kuwena. Kokunye kuyenzeka kuvele umuntu omaziyo kwenzeke kube uyena okuphosa ngesichitho. Leliphupho lijwayeleke kubantu besifazane ababanga isoka.
 • Uma uphupha uphucwa imali umuntu noma uphuphe uphiwa into bese kuba khona umuntu okuphucayo: Kusuke kuyibhadi lokuthi uzophucwa isipho sakho ositholile noma osazosithola. Noma kusuke kukhona umuntu owathatha izinhlanhla zakho wazenza ezakhe. Esikhathini esiningi kuvamise ukuthi kube ngumuntu womndeni. Ngoba noma umuntu wangaphandle angakwenza kodwa akawazi amadlozi akini. Uthi noma ekwenza owangaphandle kungalungi kahle. Ngoba amadlozi akini ayakwazi ukuvulela inhlanhla. Kodwa uma kumuntu wakini kuba nenkinga ngoba ukhuluma nalo idlozi leli nawe okhuluma nalo. Ungakulungisa lokhu kodwa ngoba ungumuntu oseduze nawe angakwazi ukukubona uma wenza izinto eziqondene nalokhu bese yena egadla kakhulu kunakuqala. Ugcina ubona ukuthi zonke izinto oziphuphayo zenzeka kumuntu wakini.
 • Uma uphupha umuntu ekupha izingubo ezindala noma ekuwashisa izimpahla zakhe ezindala. Amanzi owasha ngawo engcolile nezingubo ezichilizela ngakuwena: Kusuke kuyibhadi kukhona umuntu okulethela ubumnyama emzini wakho. Kokunye uke uphuphe uphiwa imali emnyama noma uwathole endleleni. Imali emnyama ichaza ibhadi. Kusuke izinto zakho zingeke zikuhambele kahle empilweni. Noma kwesinye isikhathi usuke utshengiswa ukuthi kukhona izinto ezingahambi kahle. Umuntu ongumthakathi uyakwazi ukuthi akulethele ibhadi lokufa emzini wakho. Lokho ukubona ephusheni ngokuthi akulethele ingubo emnyama. Uma lengubo uyinqabile ephusheni lowo obekunika yona uzovelelwa okubi. Kodwa ngedlozi lakini ube usuyaboniswa ebusuku ukuthi kunezinto ezimbi ezizokwenzeka nezisa zokwenzeka. Amaphupho abalulekile ukuthi ungawakhohlwa uma usuvukile ukwazi ngisho ukuwachaza. Uma ungakwazi buza kubantu abadala ngoba kuyenzeka ukuthi kunento otshelwa yona.

, , , , , , ,

9 Responses to Amaphupho Ebhadi

 1. Nokukhanya February 29, 2016 at 9:37 am #

  ngicela ukubuza mina kuchaza ukuthini ukuphupha ushibilika odakeni endaweni eyehlelayo uze ubalanse ngezandla uma usuhlamba izandla ubone usunesihlabathi sasolwandle singaphansi kwesikhumbupha njengamapapamuza okusha

 2. khaya May 11, 2016 at 5:35 am #

  Xa ndiphupha imfene ezimbini zincinci zisiza kum ngoku mna ndibe sendisoyika.lithetha ukuthini elo?

 3. Mpilo September 18, 2016 at 11:02 am #

  Eish ngifuna usizo angaz lutho ngiyacela sizani ngithembele kin ngifuna impumelelo ngisebenza kanzima kangitholi lutho

 4. Punkym May 14, 2017 at 8:22 am #

  Ngicela owaziyo angisize ngiyafa amaphupho esoka esesahlukana nalo.. Ngiliphupha lilele esbhedlela lehlelwe yingozi kube yimi engihlala eduze kwalo.

  Ngiphinde ngiliphuphe engathi siyabuyisana kodwa mangilibona akekho okhulumisa omunye siyizitha nje.

  Kungabe sengixolile noma yena usexolile kuchazani loku

 5. sithabile July 5, 2017 at 6:39 pm #

  Ngcela ukbuza kuth kusho ukthin ukphupha umuntu enanithandana naye nihlez ndawonye nengane eyaphuphuma, uphinde umphuphe eginqeke nemoto

 6. sli July 7, 2017 at 10:05 pm #

  Ngicela ukubuza uma uphuphe ingane yakho ephilayo kungathi bayenza umkhovu kusuke kuchaza ukuthini

 7. Sonto November 14, 2017 at 5:05 am #

  Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha upheka inyama yenkukhu bese ubonaisoka lakho lilele embhedeni lingagqokile bese ubona nobaba walo engathi uyambalele ngoba usuke ugqoke ibhulukwe egcineni ubone isoka lakho selihamba nentombi

 8. Mandisa November 23, 2017 at 3:56 pm #

  Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha umuntu omaziyo ophilayo wesifazane enqunu ekhala, kuze kufike amaphoyisa amubhoze ngengubo yokulala emnyama?

 9. Zanele April 24, 2018 at 5:55 am #

  Kusho ukuthini Ngiphuphe ngisemzini kungathi ngizogezwa but bangiguqisa ngaphandle kuqhamuke abantu Bakhona bezobeka imbazo nocelemba phambi kwami bathi kuzongisiza ehlathini. Den uMamezala asukume azongibambisa uOkapu orustile omdala ebesengihlebela abuze ukuthi inini inyanga yokusoka. Ngathi mina June no July

Leave a Reply