Amaphupho Ombango

Kunabantu abanesiphiwo ngendlela eyisimanga abanye abayi ngisho ukuyohlola komunye umuntu ngoba konke okwenzekayo kubona bayakuphupha. Kwesinye isikhathi athi uyohlola ngoba efuna ukuba nesiqiniseko avele umuntu ohlolayo amtsheleukuthi useyayazi nje into ayizele kuyena. Kuvamise ukuthi umbango kube yinto embi futhi egcina ingakhipha ngisho isidumbu. Kuqala umbango kwakujwayeleke ukuthi kube yilapho abantu begane umuntu oyedwa babange bagcine bengasazwani. Kanti manje sekuyabangwa ngisho namabhizinisi, izikhundla njalonjalo.

Kulabo abanenhlanhla yokuziphuphela, lamaphupha uma bekwazi ukuwalandela bagcina sebekwazi ukuwahlaziya. Kuhle kakhulu ukuthi umuntu alinake iphupha lakhe ikakhulukazi uma ekholelwa kakhulu emadlozini ngoba asuke emtshela okuthize.

Ukuphupha izinkomo

Uma kwenzeka umuntu evamise ukuphupha izinkomo zimjaha zifuna ukumhlaba ngezimpondo kuze kushunqe uthuli impela. Lapho usuke uphupha ngombango nakanjani kusuke kukhona umuntu osuke ekubangisa. Mhlawumbe kokuthize osuke ukwenza futhi ayibonayo ukuthi uyaphumelela kuyona. Amadlozi akho asuke ekutshengisa noma ekuxwayisa ukuthi kukhona umbango okhona. Kwabaganile bangaze bacabange ukuthi abantu babo abathembekile kanti kuyenzeka ukuthi kusuke kungumuntu ofisayo ukuthandana nomuntu wakho kodwa akamtholi, mhlawumbe asebenzise umuthi wokuthi akuchithe emzini wakho noma ibhizinisi lakho lingahambi kahle noma emsebenzini.

Ukuphupha izinja

Njengabantu sinezinkolelo ezingafani ngezincazelo zamaphupho njengokuthi abanye ukuphupha inja bakuncikisa kakhulu namaphoyisa njengokuthi azofika emzini wakho. Kodwa ake sibheke uma lowomuntu ophuphayo engenayo into engamlethela amaphoyisa kodwa aqhubeka aphuphe izinja zimkhonkotha, zimjaha zifuna ukumluma. Usuke exwayiswa ukuthi kukhona izitha eziningi anazo futhi ezihlangene ngaye zimsebenzisela isichitho. Okubi ngaleliphupho ukuthi uma izinja lezo zikuluma kusuke sekungena sona lesichitho esibi. Abantu labo abasuke behlangene ngawe basuke bengafuni ukuthi uphumelele.

Abanye abantu bakholelwa ukuthi uma uphupha inja kusuke kuwumuntu wakini ongasekho. Okubalulekile lapha ukuthi uma uphupha isewumdlwane futhi ingakhonkothi, ikhombisa ukumjabulela kuhle lokho, hhayi uma isimjaha, imluma futhi ikhonkotha kusuke kungasezona izidalwa zakini lezo. Ngoba ngisho nezalukazi zithi uma umakoti eganele emzini ekufuywe kuwona izinja ezaziwayo ukuthi ziyaluma kodwa yena zingamenzi lutho uma evakashile lokhu kuchaza ukuthi amadlozi emthandile. Kodwa uma zikuluma bathi umakoti akapheleli kulowomuzi ngisho ngabe uzama kanjani ukuhlala umendo wakhe awubi muhle.

Izinja zona ziyingxenye yempilo yabantu njengoba bezifuyela izinto ezahlukene. Lapha isifundo ukuthi ngeke umuntu wakini ongasekho afike ephusheni ezokuluma, kungabe wenzeni wena embi? Kumele abantu bakwazi ukuhlukanisa izinto njengokuthi noma ngabe iphupho lichaza izinto eziningi kodwa umuntu abheke ukuthi belinjani lona leliphupho. Kufana nazo inkomo uma kade ubuziphupha usuphupha eyodwa ikukhothamele kusuke kungasho into embi kuyenzeka kube umuntu wakini ongasekho efuna umenzele into ethile. Kwesinye isikhathi uma kade unezitha kusuke kusho ukuthi usunqobile.

 

, , , , , , , , ,

55 Responses to Amaphupho Ombango

 1. khaya August 11, 2015 at 2:12 am #

  Uma uphupha uxabane notata wskho ekubetha eena ube sele uyalila kodwa ekulileni kwakho ilizwi aliphumi nje tu ingaba lithetha ukuthini elo?

 2. ndony September 9, 2015 at 4:44 am #

  Ngicela ukth uma uphupha umuntu ozwana naye(boyfriend) engath uyajola and uma ejola umubambe maseniyaxabana uze umshaye wena umehlule mase ethi akasakufuni .kusuke kushoni . Ngyabonga

  • Livingstone February 16, 2017 at 7:09 pm #

   Kuqhaza ukuthi Lowo muntu akazimiselanga ngawe,usazodlulela phambili.. Manje qhaphela

 3. mbali Ngubo September 9, 2015 at 10:41 am #

  Uma uphupha engathi ulukile ekhanda bese uthi ufun ukqaqa ugeze izinwele ngenhloso yokluka kabusha kodwa uthol ukth izinwele zihlanzekile azinakuncola uvel ukame ungab usazigeza uyeke ziyisihluthu zingalukiwe futhi

 4. Amanda ka malwande September 9, 2015 at 1:25 pm #

  Ngicela ukbuza ngabe kusho ukthin ukphupha ngise saloon ngiqaqa ikhanda,ngaphinde ngaphupha ngse stolo seyngubo ngithenga okokugqoka wath umnganam akungifaneli ngagcina ngikuyekile sengbheka okunye ngaphinde ngaphupha ngekwenye indlu igcwele amabokisi omgcwabo amaning engath aneydumbu Phakath?

 5. simon December 19, 2015 at 3:59 am #

  Uma uphupha u muntu wesilisa oqashe kwakhe elele embedeni wakho nonkosikazi wakho, uma,uthi uyamsusa enqabe ku chaza ukuthini lokho.

 6. nothando January 9, 2016 at 11:42 am #

  Ngiphuphe ngijaklwa izinkomo no sisi wami lenkomo kade ino laka ibimhlophe kodwa Mina azange ingithole yathola umamncane wam

  • ncamsile January 12, 2016 at 5:46 pm #

   Kusuke kunjani uma uphupha ingane yakho ena 4years ijabulela ukuyodlala emnyango uthi uyaybiza ikzibe koda ikhomba ukuthi ikziba ngoba ijahe kodlala

 7. noks January 19, 2016 at 8:07 pm #

  Uma uphupha uthengela ingane yakho izimpahla zokugqoka

 8. Dumisane Sangweni February 27, 2016 at 10:54 pm #

  Ukuphupha usha nendlu

 9. zanele February 29, 2016 at 6:12 am #

  ukuphupha uphume wonke amazinyo uwaphethe ngesandla amanye abolile.

 10. Norman April 8, 2016 at 1:38 am #

  Ukuphupha udakiwe kungabe kusho ukuthini? Ngiyabonga.

 11. Nozi Ndlovu April 27, 2016 at 10:54 pm #

  Ingabe kushukuthini ukuphupha amaselesele

 12. qhamukile May 14, 2016 at 12:30 am #

  Ukuphupha izinkukhu eziningi olamthuthu kusho ukuthini

 13. karabo June 26, 2016 at 9:50 pm #

  Ukuphuma uhlaselwa ngamadida amathathu kuzoba omunye wabo akhiphe sibhamu akudubhule kabili omunye wabo akuswele ubuhlungu athi asimuyekeni sekafile kodwa ebonile ukithi uyaphila…ngafi ephuphweni ubone umamakho ekhala ethi sekwanele manje

 14. zanele July 5, 2016 at 6:41 am #

  Kushoni ukuphupha uthenga izicathulo or uzibona ezinhle zodwa. Ukuphupha kuneqhwa elimhlophe eliningi engathi likhithikile

  • Fundi April 20, 2018 at 3:24 pm #

   Kusho ukwehlula isitha sakho

 15. Dorcus July 23, 2016 at 3:13 pm #

  Uma uphupha inja ikukhonkhotha wayi shaya yafa kusho ku thini?

  • Kennedy February 9, 2017 at 8:07 am #

   Kusho ukuthi unesitha esazama ukuk’thakatha kodwa sahluleka ngoba imithi yaso ayisebenzi la kuwe

 16. Nomvula Twala August 26, 2016 at 9:03 am #

  uma uphupha uphunyelwa amazinyo kunye neboss yakho yena aboleke amafalse teeth wena usale nelilodwa

  • lwazil October 10, 2016 at 1:06 pm #

   Kodwa ngoba ngigcine ngiyshayile lenje ngoba bifika ikhethe Mina eningini

 17. sizeni Ngcobo October 27, 2016 at 12:41 pm #

  Ukuphupha usawoti omningi ungamaphakethe uhleli ndawonye

  • info October 28, 2016 at 9:22 am #

   http://amaphupho.co.za/amaphupho-ngosawoti/

   Sicela useshe ebhokisini ukuthola ezinye izincazelo.

   • Khulisile February 2, 2017 at 9:24 pm #

    Uma umuntu ekuphupha imoto yakho ingaphakathi kwamanzi futhi ukhuluma kumabonakude kusho ukuthini

 18. Mxolisi November 10, 2016 at 12:12 pm #

  Cela ukubuza uma 1. uphupha amanzi amani kodwa ungani kuwo 2. nalapho uhamba khona emaweni kodwa kungenzeki lutho 3. noma uphupha uhlaselwa 4. okukanye ubanjwa inkuzi kudwa bengaphumeleli lokhu kusho ukuthini.

 19. Anita November 14, 2016 at 4:12 pm #

  Uma uphupha ushayela imoto bese uvuka amaqakala ebuhlungu ngempela kusho ukuthini. Moma uphuphe uwa ne moto kodwa usinde kushoni loko

 20. Zanele November 16, 2016 at 1:32 pm #

  Uma uphupha izimpethu

 21. Siziwe December 29, 2016 at 7:55 am #

  Umm uphupha utshwala ukuthi isoka lwakho lilobolile lokho kusuke ku chazani

 22. Bonie January 9, 2017 at 8:54 am #

  Ngiphuphe ngenza I sex nomzukulu ka anti wakho. Ngi cela ningisize angazi kusho ukuthin lokhu

 23. Bonie January 9, 2017 at 9:00 am #

  Ngike ngaphupha ngibuyela ekhaya ngoba ngivakashile mangifika kungcolile futhi kugcwele izimpahla phansi ezinye zindala njengoba umalume wam esethuthile kungathi ushiye endlini kungcole ngalendlela esabekayo nogogo usele yedwa. Cela ningiphe incazelo yaleli phupho ngoba liyangidla

 24. Aubrey January 14, 2017 at 6:42 am #

  Ngiphuphe ngitshelwa abantu ukuthi bangiphuphe ngilunywa inja. 2 ngiphuphe umalume angikhombisa amakhehla asekhaya la ngizalwa khona Kanye nezihlobo zangijabulela

  • Kennedy February 8, 2017 at 10:03 am #

   Aubrey…uyabonga ukuthi lawo maphupho ayaxhumana noma ayabhandanya.1. Uma abantu beku phuphela izinto ezijule nga leyo ndlela wena uqobo ungazi phuphi kusuka kune kinga ngedlozi lakho 2. Leyo inkinga isi chaziwe umalume wakho njengoba ekutshela ukuthi kukhona abakini okumele uhlangane nabo uphinde wenzelwe umsebenzi ngoba uyaba dinga ukuze unqobe lezitha eziku zingelayo. Okufanele ukwenze wena yikuya ekhaya la ozalwa khona uyo khothwa yindlozi elihama khehla akini

 25. sizakele January 30, 2017 at 11:23 am #

  NGICELA UKUBUZA UMA UMA UPHUPHA UGUQILE KWEMBIWE UMGODI EDUZE KWAKHO KUBEKWE IMBUZI KUCHAZANI

  • Kennedy February 8, 2017 at 10:15 am #

   lokho kuchaza ukuthi kukhona indlozi lakini elifuna ulenzele umsebenzi. Uma ngabe le mbuzi ebekiwe ibi bheke kweso nxele kuchaza ukuthi yindlozi lako ma wakho…uma ngabe ibi bheke kwesokudla yindlozi lako baba lelo…uma uwenza lowo msebenzi uphethi nje kuphela ngoku iy’thakazelo zakulelo ndlozi..kumele ulibize nalo lelo ndlozi ulazise ukuthi uwtholile umyalelo walo kanti futhi maliwu wamukele lo msebenzi. Ebese uhlala hlale ulinde uzowu bona umphumela wa loyo msebenzi

  • Kennedy February 8, 2017 at 10:17 am #

   lokho kuchaza ukuthi kukhona indlozi lakini elifuna ulenzele umsebenzi. Uma ngabe le mbuzi ebekiwe ibi bheke kweso nxele kuchaza ukuthi yindlozi lako ma wakho…uma ngabe ibi bheke kwesokudla yindlozi lako baba lelo…uma uwenza lowo msebenzi uphethi nje kuphela ngoku iy’thakazelo zakulelo ndlozi..kumele ulibize nalo lelo ndlozi ulazise ukuthi uwtholile umyalelo walo kanti futhi maliwu wamukele lo msebenzi. Ebese uhlala hlale ulinde uzowu bona umphumela wa loyo msebenzi

 26. ningi February 1, 2017 at 6:36 pm #

  Ngiphuphe i painty elimnyama kusho ukuthini

 27. Nicholas February 5, 2017 at 7:05 pm #

  Ukuphupha ulwisana nekati kungabe kushoni

 28. Ntokozo February 24, 2017 at 10:11 am #

  Uma uphupha uboshwa ngamaphoyisa ekufasa ngozankosi.Nokuphupha nje ulwa nabantu abanye uyabazi labantu olwa nabo

 29. Nomusa February 27, 2017 at 1:15 pm #

  kusho ukuthini ukuphupha umuntu ekupha izicathulo eseke aziqgoka

  • sipho neo April 10, 2017 at 8:02 am #

   Mazizindala kukuhlupheka mazisesezintsha okuhle kuyeza empilweni yakho

 30. sipho neo April 10, 2017 at 8:00 am #

  Kushoni ukuphapha inhlavu zesibhambu

 31. Angel May 23, 2017 at 5:51 am #

  Kusho ukuthini ukuphupha ulunywa izinyosi uzibone ziza bese uyavala emnyango masungena endlini kunomnyango abangawuvalile mase uthi uyavala sivele singene zikutinyele

 32. thembile May 23, 2017 at 9:10 am #

  ngicela ukubuza ukuty kusho ukuthini ukuphupha ….ngisemzini ngigqoke isinto ezimfishane ngingashuqulile …..ngike ngiphuphe nje ngisho ngigqoke ibhulukwe

 33. Sthe June 29, 2017 at 11:25 am #

  Ngicel ukubuza ukuth kuchazan ukuphupha ungena ekhaya kunezinja, bese kuqhamuka ibhubes lizihlanganise nezinja. uth usufulathele ligxume lizohlala kuwe ehlombe bese uyaphaphama.

 34. Mana July 7, 2017 at 11:42 am #

  Ngicela ukubuza uma uphupha ulwa ne bhubesi uze ulinqobe ulibulale nezingane zalo ezintathu bese kusala eyodwa nilwe nayo uphaphame usalwa

  • ZamaNdosi October 8, 2017 at 9:23 pm #

   Kuchaza ukuthini ukuphupha Ubuntu ethenjiswa umshado(engagement)?

 35. sphindile September 19, 2017 at 10:53 am #

  ngicela ukuchazelwa uma uphupha abantu bexabana bephathelene izikhali ezinjengezibhamu ube usubalamula khona lapho kusho ukuthini

 36. ZamaNdodi October 8, 2017 at 9:19 pm #

  Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha umuntu ethenjiswa umshado(engagement)?

 37. Nomusa January 29, 2018 at 9:16 pm #

  Ukuphupha ulunywa yimpisi ngabe kusho ukuthini

 38. Nonhlanhla Kunene February 16, 2018 at 10:29 am #

  Kusho Ukthini ukphupha umuzi wasemakhaya unesbaya nezinkomo

 39. Phelelani hlophe February 25, 2018 at 10:04 pm #

  Ngabe kusho ukuthini.. Ukuphupha umuntu obuthandana naye kodwa useganele komunye ekuchazela ngesimo sakhe akuso futhi nawe uma sowuthole omunye makuba nezinkinga ucabange lowa owagana wakushiya futhi ungaphelelwa lithemba ngaye .ube umphupha izikhathi eziningi? Sizani bandla

 40. Sibusiso March 27, 2018 at 5:23 am #

  Uma uphupha izimpethu Lokho kuqondeni?

 41. Mandla April 13, 2018 at 8:48 pm #

  Kuchaza ukuthini uma uphupha inyoka ezinkulu endlini ziphethwe ngabafowethu,kodwa mina ngiguqe phansi ngiphethe impangele ezimbili kungathi ngisemsamo?

Leave a Reply