Archive | September, 2015

Amaphupho ngenqola

Uma uphupha ukuthi ugibele inqola, kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo, futhi uzobhekana nokukloloda namahloni, futhi kubi kakhulu uma udonsa inqola. Kepha, uma uphupha ukuthi udonsa abantu abaningi, kungaba yiphupha elihle, futhi kusho ukuthi uzokhushulwa emsebenzini uphathe izisebenzi eziningi.

Continue Reading 3

Amaphupho ngokuqabula

Uma uphupha ukuthi uqabula uphathina wakho, kuyibhadi ngoba ubudlelwane benu buzophela maduzane. Uma kungumyeni noma unkosikazi wakho, kungenzeka bathandane nomunye umuntu. Uma nje kungumuntu omuhle, kuyinhlanhla futhi kusho ukuthi kukhona ozokusiza uphume enkingeni maduzane.

Continue Reading 3

Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka

Uma uphupha ukuthi ungcolile, kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto, kusho ukuthi uzokwenza izitha, ngakho qaphela izinto ozitshela abantu. Kodwa uma ungcole ngoba uwile phansi, kusho ukuthi uzokhuthuzwa noma ulahlekelwe yimali maduzane.

Continue Reading 12

Amaphupho ngokugeza

Uma uphupha ukuthi uyageza, kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma amanzi emile noma esendlini yokugeza, kusho ukuthi uzoba nenhlanhla maduzane, noma uzoya endaweni ezokulethela injabulo. Uma ugeza phandle noma emanzini agelezayo, kusho ukuthi uzoba nebhadi futhi uzodumala.

Continue Reading 5
ukubhala

Amaphupho ngokubhala

Ukubhala Uma uphupha ukuthi uyabhala, kusho izinto ezinhle uma iphepha lihlanzekile linobunono – uzoba nomshado onenjabulo kanye nezingane ezinhle. Uma uzama ukubhala kodwa ungakwazi, noma uklebhula iphepha, kusho ukuthi awuhlakaniphile ngendlela oyicabangayo futhi uzozithola usenkingeni maduzane.

Continue Reading 5

Amaphupho ngokubhukuda

Uma uphupha ukuthu uyabhukuda, kuwuphawu oluhle uma ikhanda lakho lingaphezulu kwamanzi – ikakhulukazi emsebenzini nasebudlelwaneni bakho nabanye. Uma amanzi ehlanzekile ecwebile, kuhle kakhulu. Uma ubhukuda phansi kwamanzi kusho ukuthi kunezinkinga ezizayo kuwe, ikakhulukazi uma amanzi efiphele.

Continue Reading 3

Amaphupho ngokugibela

Uma uphupha ukuthi kunento oyigibelayo, kusho ukuthi uzophumelela kangakanani empilweni. Uma ufika phezulu, uzofinyelela izinhloso zakho empilweni, othandweni nasemsebenzini. Uma ungafiki, noma uwa phansi, kusho ukuthi uzodumala. Uma usugibelile wafika phezulu emaphusheni akho futhi usuyehla, kusho ukuthi kuzoba noshintsho oluhle empilweni yakho maduzane.

Continue Reading 3