Amaphupho ngemali

Imali

Uma uphupha ukuthi unemali, kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola. Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyilweletisile kumuntu, kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili entweni ozama ukuyenza. Uma umuntu ekunikeza imali kodwa omunye ekuphuca yona emva kwalkho, kusho ukuthi kunomuntu uzama ukukuthakatha noma ukuntshontsha inhlanhla yakho.

, , ,

44 Responses to Amaphupho ngemali

 1. sizakele September 9, 2015 at 6:50 am #

  Ayi bandla niyishaya esikhonkosini ngiyabonga mina

 2. Khanyi Mbo Qadi September 26, 2015 at 10:00 am #

  uma uphupha imali emhlophe nako kuwuphawu olubi??

  • Thuli April 1, 2017 at 9:19 pm #

   Yi nhlahla layo bafo

 3. Mpumeh Mhlongo September 26, 2015 at 10:00 am #

  Ukuphupha imali eyamaphepha kuchazani?

  • pammella June 30, 2016 at 5:28 am #

   Ngiphuphe nginikwa umngani wami inqwaba yemali eyamaphepha

   • sandile so April 19, 2018 at 7:16 pm #

    Ngina ukwazi ngemali engamaphepha ephushweni isho ukuthini uma uyiphupha kulandelana atm kwaphuma R 600 ngatholaR150 ;50 100 kodwa ngonya ngithola kaninginingi enye ngiphiwa

 4. Naledi Preciouse September 26, 2015 at 10:02 am #

  nakhu ngiphupha ngicosha imali la ngithanda khona ngiqale ngacosha uR2 imhlophe kanye nesihlanu R250 emvakwalokho bese ngicosha osheleni bebaniningi begcwel isandla ngingajabul kuthil ncazeli makhosi

 5. Melusi Zulu February 4, 2016 at 1:54 pm #

  Uma ngiphupha ngikwindawo ebengihlala kuyona kudala, ngiphalaza kwaphuma imali engozuka ebansundu ene(4) kuchazani likho?

  • manlezi April 29, 2016 at 8:42 am #

   lokho akukho ryt abantu bayaloywa baboshelwe izinto zabo ngokusebenzida imali emnyama.ake uye kwababonayo noma esontweni lika moya.isonto likamoya sozivelela isimo ukuthi sithini Revelation church of god ungasizakala.ligooglishe your nearest branch.
   ungasizakala lapho

 6. khulekani February 16, 2016 at 9:44 am #

  Ukuphupha uphiwa imali

 7. precious March 12, 2016 at 10:34 am #

  Cela kubuza kuthi mawupha umuntu ohluphekile imali emhlophe?

 8. Njabulo March 20, 2016 at 8:23 am #

  Iphupho kubulawa ibhubedi

 9. bonakele April 14, 2016 at 4:19 pm #

  Ngicela ubuza ngiphuphe nginosisi wami angathi siyabotshwa amaphoyisa akwazeki or asibophela izinkomo or imali

 10. Sindie May 1, 2016 at 7:56 pm #

  Imali ewuhlweza (silver) isho ukuthi uzoba nemali emalangeni enkulu,engamaphepha uzoba nemali emalangeni bt izobe inganinganga ngaleyondlela

  • thembeka July 8, 2017 at 6:08 am #

   Ukuphupha ubaba wakho ongasekho ekupha imali

 11. linda June 15, 2016 at 12:47 pm #

  Uma uphuma Mali eningi eyamaphepha igcwele isikhwama kungathi eyasekhaya kudwa uyiphethe

 12. Leely June 29, 2016 at 11:49 am #

  Bengicabanga ukuthi ukuphupha imali yinhlanla

 13. Lungelo July 8, 2016 at 10:52 pm #

  Ukuphupha ucosha imali engamaphepha efanayo ize ibeningi uhamba uyicosha kuchazani

 14. oyena July 12, 2016 at 5:58 pm #

  Kuchaza ukuthini ukuphupha uthola imali bese uyahamba ufike uthenge umshini wokugaya imalI ,lomshini ukwazi ukukwenzela u 300 in 5 min, but xa iphuma lemali suyakhile iphuma ixubile kukhona nesilva, no 10 cents and few y email Emdaka

 15. nonkanyiso August 1, 2016 at 6:38 pm #

  Sacel ukubuza kuchazani ukuphupha unikela esontwen ngo 500

 16. nokwanda ngubane August 18, 2016 at 7:19 pm #

  Uma uphupha ithola imali eningi engamaR100 wodwa kushoni

 17. khosi mhlongo August 25, 2016 at 10:24 am #

  bengicela ukwazi uma umuntu ephuphe elala nomuntu kodwa umama elele naye bese ethi lomuntu ngoba ngiyahluleka uwena ngizokubulala bese eyakugwaza uma esekugwazile bese uthi akulethele amanzi anosawonti

 18. Ntombi September 8, 2016 at 7:26 am #

  Ngiphuph okuny ubhuti efun okwenz ucans nomunt ahlekisan naye kugcwel abant kulowomz kushoniwe ongumakhelwane

 19. Leroy September 10, 2016 at 7:54 am #

  Ngiphuphe ngithenga kodwa ngingen Mali ngath kodwa sengihamba nga thola ngo5

 20. vuyo September 10, 2016 at 8:10 am #

  Ngicela ukbuza ngiphupha ngizolotsholwa ngumuntu Engamazi ngisho oku wes nemali yakhona bathi uze no 25000

 21. buselaphi September 14, 2016 at 6:53 am #

  Ngijwayele ukuphupha ngicosha imali engamaphepha nemhlophe n besengiphupha nGilda amagwava besengiba semanzini amaningi angahambi angancolile angadungekile besengibona omunye usisi etetile enengane encane engaqhokile engane ayilalisengesisu emathangeni n gabe achazani lamaphupho

 22. zandile September 15, 2016 at 1:15 am #

  Ngcel kbuza ngphupha kungathi ngenza imali eyamaphepha isining,kqhamuke umzala wam afun ukuphuca ubhuti wam kodw lemali eyam ibalwa ubhuti wam kodw agcin eyekil,kwangath yon lemali sengothenga ngay leyonto engenza ngay imali,mangfika emfulen maning amanzi acwebile futh uma ngfika khon kukhona nobhuti wam omncan laph yen uphethe isbhamu ngbon kuth ngzobulawa ngbalek ngigen klamanzi adubule bhuti wam ngdubulek kodw ngangafa ngakwazi ukphum ngabalek ngaya ekhay,ngcel kbuza lichazan

 23. pamela October 22, 2016 at 10:54 pm #

  ngicela ukubuza uma uphupha umama wakho ongasekho uhamba naye edolobheni nidle naye bese athi hambini niye esitolo nje esimunyama kungathi sihambelwe ugesi kodwa wena wenqabe ukungena kuleso sitolo ume emyanga .kdw yena angane angaphumi phakathi uze uhambe wena bese uyaphaphama.

 24. sweleni Nzimakwe November 16, 2016 at 4:44 pm #

  Ngiphuphe imali eningi eyamaphepha mese umngan wami engicaphunele encane angiphe yona

 25. Andisiwe December 8, 2016 at 9:33 am #

  Ndiphuphe ndichola i R100 zininzi zisemgqubeli ngathi nakulendawondicholela kuyo lemali kunedonga nje elungrlidanga enye yalemali ilapha eludongeni. ngaba imali oyichola semgqubeni ithetha ntoni

 26. Blessing February 22, 2017 at 12:22 pm #

  Ngiphuphe ngivundulula inqwaba yommese phansi komhlabath, kwase kuba khona okungathi bekfanele ukuba ngibanike yena obebalindele. Lowo umuntu engimaziyo.

 27. Oyena March 17, 2017 at 10:06 am #

  Kuchaza ukuthi ukuphupha uhlel nomuntu odumile

 28. thandeka April 21, 2017 at 6:00 am #

  ngiphuphu udadewethu ongasekho epheka ukudla kwesizulu udadewethu ophilayo esula phansi kwafika inyanga izophalazisa omunye umzala wami mina wanginika umuthi wathi isimonyo sokuthandeka ngicela ukubuza kuchazani lokho ngoba nomakhelwane bafike nezipheko zokudla kwesizulu kodwa bekumnandi kujatshulwe ekhaya ngabe kuchazani lokho

 29. Bawinile April 25, 2017 at 1:25 pm #

  Hi ngcelukubuzaa ukuthi kushukuthini ukuphupha umnakwenu ekushalazela bese umamezala a fune kukuchithela amanzi obukade ugeza kuwona uma uthi yamnika indishi iqhumele ezandlen zakho bese eyakuthela amanzi

 30. nunu July 31, 2017 at 9:08 am #

  Ngicelukubuza ukuty uma uphupha imfene enkulu kodwa ifile isiqala ukuba nezimpukane kusho ukutyini?

 31. Johannes Mahlaba August 1, 2017 at 11:56 am #

  Kusho ukuthini ukuphupha udubula izigebengu ebezizama ukubamba imoto yemaili zonke kodwa amaphoyisa angakulekeleli ukudubula.

 32. Maccy August 29, 2017 at 6:10 am #

  Ukuphupha omunye umuntu a win imali kucazani

 33. Lucky Mbatha October 20, 2017 at 9:19 am #

  Ukuphupha imali eluhlweza yakudala, kuchazani?

 34. Mandla February 20, 2018 at 8:58 am #

  ngifuna ukudlala iPowerball, ngiphuphe isibhamu, amapholisa, lesigebengu, lemoto?

 35. Thandazile March 20, 2018 at 9:56 pm #

  Ngicela ukubuza ngiphuphe ngitola imali emnyama kukhona nengama phepha BT ngathatha engamaphepha ngayifaka emabeleni Ami ngaphaphama

 36. Linda Gumba March 21, 2018 at 9:54 am #

  Ukuphupha uthola imali engamaphepha R200 bodwa kushukuthini na ?

 37. Nandipha April 18, 2018 at 6:10 am #

  Ngicela ukuchazelwa… ngiphuphe imali emhlophe ngiyinokezea kuthiwa angikhanyise ngayo ukuxe ngbone ozitha zami, bese kulowoR5 wavela umunt. Ngahamba nawo yonke leyomali, ingaba lokhu kusho ukuthini?

 38. Winile April 22, 2018 at 9:35 am #

  Ngihlezi ngiphupha ngicosha imali emhlophe emfuleni ocwebile ohambayo kodwa kuleziynsuku ngiphupha ingoR100 kuwo lomfula. Ngabe kusho ukthini?

Leave a Reply