Archive | October, 2015

Amaphupho ngezinto zokwakha

Uma uphupha ukuthi ubone izinto zokwakha njengosimende nezitini, kuyibhadi. Kuzoba nokulwa empilweni yakho maduzane nje, noma uzodumala mayelana nezinto ozitholile empilweni. Uma uphupha izinto zamapulangwe njengezinduku, noma amapulangwe, kusho ukuthi kuzoba nezinkinga empilweni yakho maduzane nje uma ungathathi ikhefu.

Continue Reading 1

Amaphupho ngejele

Uma uphupha ukuthi usejele, kuyinto enhle. Kusho ukuthi uzoba nenhlanhla emsebenzini, ube nodumo futhi uphemelele entweni oyenzayo. Uma weqa ejele kuhle kakhulu, futhi kusho ukuthi uzonqiba izinkinga zakho. Uma ungujele, kusho ukuthi abangani bakho bazophuma enkingeni maduzane.

Continue Reading 3

Amaphupho ngamakhaya

Uma uphupha ukuthi usekahya lakho, kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha, kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina, kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile, uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe, uzohlupheka ngokwezimali, ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi, kusho ukuthi […]

Continue Reading 3

Amaphupho ngokudla

Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi, uzothola injabulo nempumelelo empilweni. Uma udla ulele phansi, kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela. Uma ungowesifazane ongashadile, kusho ukuthi kuzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamelweni lokudla, kusho ukuthi uzokwenza umngani omusha maduzane.

Continue Reading 0

Amaphupho ngenja

Uma uphupha ubona inja, kuwuphawu oluhle ima iziphethe kahle futhi ikulalela, ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle, ilwa noma iphula izinto, kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho kungekudala, ikakhulukazi ivela kubantu abangathembekile. Uma inja ikuluma, kukhona okuzingelayo okungenzeka ukukhafulele ngisho nangomoya omubi. Uma ikhonkotha noma iklewula, kusho izikhathi zezinkinga emndenini wakho. Uma uphupha umakoti […]

Continue Reading 3

Amaphupho ngesonto

Uma uphupha ukuthi usesontweni, ngemvamisa kuwuphawu oluhle kuwe futhi uzothuthuka. Uma uzila ephusheni lakho, kusho ukuthi wena noma umuntu omthandayo uzoshada maduzane, ikakhulukazi uma uzwa insimbi yasesontweni ngaphezu kwalokho. Kodwa uma isonto livaliwe uma usufika khona, kusho ibhadi. Uma ubona umbiko womshado esontweni, kusho ukuthi labo bantu bazodivosa.

Continue Reading 4