Amaphupho ngamakhaya

Uma uphupha ukuthi usekahya lakho, kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha, kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina, kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile, uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe, uzohlupheka ngokwezimali, ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi, kusho ukuthi uzothuthuka empilweni, futhi uzothola umsebenzi olungile.

3 Responses to Amaphupho ngamakhaya

  1. Siyabonga October 21, 2015 at 4:36 am #

    Ngake ngaphupha engathi ngisekhaya koMalume. Uma ngifika khona ngafika ngilambile kodwa uma ngingena ekhishini ngibheka emabhodweni ngabona kuphekiwe ukudla nje okuningi kodwa kuthule endlini kungathi akukho muntu. Uma ngisaqalaza emagumbini amanye ukuthi ngabe kukhona bani,ngathi uma sengibuyela ekhishini ngafica engathi izingane ezincane seziphakele konke ukudla zakuqeda zashiya singcolisile nasekhishi. Ngathetha mina ngibuza ukuthi bangcolise leni,ngazi ngizayi yini lezi zingane ukuthi ugogo wami uthetha kanjani. Kodwa nje ngathi uma liqhubeka ngabona engathi sengisendaweni yomsebenzi nabantu engisabenza nabo,angisebenzi kodwa mina okwempela.Akucaci ke kahle ekuqhubekeni kwalo ukuthi kambe kwagcina kufikephi. Bengicela ukucacisela kuleli phupho. Ngiyabonga.

  2. Nosipho March 6, 2016 at 4:09 pm #

    Ngike ngaphupha engathi ngbona umuntu osashona ngamjabulela kodwa ngathi uma ngimubuza ukuthi wala angithi usewashona nje wathi akaze ashone hyena uyaphila ngisizeni ngilazi leli phupho lichazani ngiyafisa ukulazi

  3. yolanda June 21, 2017 at 7:56 am #

    Mna ngiphupha ingathi kuyatsha komnye umzi.futhi ngiphuphe komnye umuzi kuyatsha kutshisa abahlali belali ikhona into abayisolayo.futhi namhlanje ngiphuphe ndiphe the iphepha ngoku ndililahle phantsi ndilinyathele alacima kakuhle yavutha ingca yatshisa nemizi nam ndiyabaleka ndicela ucaciselwa eliphupho

Leave a Reply