Archive | May, 2016

Amaphupho ngenqola

Uma uphupha ukuthi ugibele inqola kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo futhi uzobhekana nokukloloda namahloni futhi kubi kakhulu uma udonsa inqola. Kepha uma uphupha ukuthi udonswa ngabantu abaningi kungaba yiphupho elihle futhi kusho ukuthi uzokhushulwa emsebenzini uphathe izisebenzi eziningi.

Continue Reading 4

Amaphupho ngesivunguvungu

Uma uphupha ukuthi kunesivunguvungu kuwuphawu lweshwa kuwe futhi kufanele uqaphele okwesikhashana. Uma kunokuduma nombani okuningi kusho ukuthi kuzoba noshintsho empilweni yakho Đ ungaphumelela emsebenzini kodwa futhi ungabhekana nemiphumela engalindelekile ezenzweni zakho. Ikakhulukazi kuyinhlanhla ukuphupha ngokuthi ushaywe umbani.

Continue Reading 2

Amaphupho ngengulube

Uma uphupha ubona ingulube kungaba kuhle noma kube kubi. Uma yeqa endleleni yakho bese ibaleka kusho ukuthi uzophunyukwa yithuba elikhulu. Uma ingenandaba nawe uzophumelela futhi ucebe. Uma uphupha ngengulube yesilisa ngokukhethekile kusho ukuthi umkakho uzoba yinkinga. Uma uphupha ingulube efile uzothola izindaba ezinhle ezivela kude.

Continue Reading 3

Amaphupho ngezitshalo

Uma uphupha ubona izitshalo incazelo iya ngokuthi zikhula kanjani. Uma zikhula ngokushesha kusho ukuthi izinto ezinhle zizokwenzeka futhi zizokwenzeka ngokushesha. Uma izitshalo zikhula kancane kusho ukuthi kuzokuthatha isikhathi ukuphumelela. Uma izitshalo zimila emzimbeni wakho kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezikhathazayo kungekudala.

Continue Reading 5