Isifo Ibhande

ISIFO IBHANDE – IMBANGELA, IZIMPAWU UKWELASHWA KWASO Isifo Ibhande yisifo esidalwa yigciwane elifanayo nalelo elodala isifo okuthiwa upokisi (chicken pox). Leligciwane elibanga esisifo linegama elithe phecelezi elithi yi-varicella-zoster. Uma lesisifo saleligciwane sikuphethe siyaye sibulale isidleke lapho kukhandeke khona imizwa yomuntu. Lokhu kudala ukuthi lemizwa ibe nokuphazamiseka esikhunjeni somuntu ophethwe yilokhukugula. Njengoba kuphazamiseka imizwa esikhunjeni, kuyaye …

Isifo Ibhande Read More »