Isifo Ibhande

ISIFO IBHANDE – IMBANGELA, IZIMPAWU UKWELASHWA KWASO Isifo Ibhande yisifo esidalwa yigciwane elifanayo nalelo elodala isifo okuthiwa upokisi (chicken pox). Leligciwane elibanga esisifo linegama elithe phecelezi elithi yi-varicella-zoster. Uma lesisifo saleligciwane sikuphethe siyaye sibulale isidleke lapho kukhandeke khona imizwa yomuntu. Lokhu kudala ukuthi lemizwa ibe nokuphazamiseka esikhunjeni somuntu ophethwe yilokhukugula. Njengoba kuphazamiseka imizwa esikhunjeni, kuyaye […]

Isifo Ibhande Read More »

Ukuphupha Ugijima Kuchaza Ukuthini?

Abaningi bayabuza ukuthi ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha ugijima kodwa ube ulele. Sizozama ukubeka incazelo ezokucacisela noma phela izimo zinokungafani. Abantu abaphuphi ngendlela efanayo bonke. Kusho Ukuthini Ukuphupha Ugijima? Uma ngabe ulele ngokujwayelekile kuyaye kungabi lula ukuhamba noma ukugijima. Isizathu salokho wukuthi abaningi balala beyifinqile imilenze. abanye balala babheke phezulu bese uthola ukuthi imilenze iqondile ngeke

Ukuphupha Ugijima Kuchaza Ukuthini? Read More »

Umuthi Wokususa Isichitho

Abantu abaningi abasibhalelayo bayaye bacele ukuthi sibasize ngoba befuna umuthi wokususa isichitho. Isichitho sehlukene kaningi kuya ngokuthi lo okushaye ngaso uhloseni. Sonke isichitho siwumuthi omubi ngoba sisuke sikhandwe ngenhloso yokubhidliza izinto zakho. Isichitho sibhidliza konke wena osuke uthi uyakukwakha emilweni. Ziningi ke izindlela zokubona ukuthi ngabe uhlushwa yisichitho. Uma ngabe uthi uhlanganisa impilo kodwa yenqaba,

Umuthi Wokususa Isichitho Read More »

Ukuphupha Ugqoke Izimpahla Ezimnyama

Ukuphupha ugqoke izimpahla ezimnyama kuvame isikhathi esiningi ukuba yinto esikhathazayo. AmaZulu ayazi ukuthi ngokwesiko lesintu izimpahla ezimnyama kujwayelekile ukuthi kuzilwe ngazo. Ngakho ke kuba yinto ekhathazayo ukuzibona usuzigqoke ulele ephusheni. Ukuphupha Ugqoke Izimpahla Ezimnyama Nencazelo Yakho Akusiso sonke isikhathi lapho khona ukuphupha ugqoke izimpahla ezimnyama kubika khona isifo. Ubumnyama okusengamile empilweni kungaziveza ngezindlela ezehlukene. Lokhu

Ukuphupha Ugqoke Izimpahla Ezimnyama Read More »

Ukuphupha Ubona Isidumbu

Ukuphupha ubona isidumbu ulele ebusuku kungaba yinto esabisa kakhulu. Okuyimbangela yokuthi leliphupho libe nokuthusa wukuthi ukubona isidumbu yinto engandile. Cishe sonke siyayesaba into esisondeza nelokufa nje empilweni. Yingakho ke nje kufanele sithuke uma siphupha ngokufa. Ukuphupha Ubona Isidumbu Kusho Ukuthini? Njengoba sesichazile ngenhla ukuthi akuyona into ejwayelekile ukusondelana nokufa. Kubi kakhuluke uma izidumbu sezizozifikela emaphusheni

Ukuphupha Ubona Isidumbu Read More »

Ukuphupha Umuntu Ongasekho Ephila Kuchazani

Ukuphupha umuntu ongasekho ephila kungaba nezincazelo eziningi. Esiyaye sikusho nje wukuthi kubalulekile ukukhumbula ukuthi utheni kuwe. Okunye okubalulekile wukuthi umphuphe enzani. Ukuphupha Umuntu Ongasekho Abantu abangasekho bayabuya basivakashele emaphusheni silele. Kodwa lokhu akufanele kwenzeke ngendlela angalungile. Okufanele kungenzeki uma konke kuhamba kahle ukuphupha umuntu ongasekho kungakadluli sikhathi esitheni eshonile. Ngokwazi kwethu umuntu ongasekho kufanele simphuphe

Ukuphupha Umuntu Ongasekho Ephila Kuchazani Read More »

Ukuphupha Imoto Emhlophe

Ngaphambili sike sachaza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha imoto ishayisa okuyiphupho ebesilithola kaningi libuzwa. Ziningi ke izincazelo ezikhona ngaphandle kodwa kufanele ziqondiswe zonke. Ngokuseqinisweni nje akekho umuntu ongachaza iphupho lomunye umuntu 100% ngoba phela onke amaphupho a personal. Thina umsebenzi wethu ukukucacisela ngohlaka lwephupho lakho. Ukuphupha Imoto Emhlophe Kuchazani Imoto emhlphe ikhomba isimo samandla akho okuzalwa.

Ukuphupha Imoto Emhlophe Read More »

Scroll to Top