Ukuphupha Amanzi Kusho Ukuthini

Ukuphupha Amanzi Ulele Ukuphupha amanzi akuyona into okufanele ikujabulise ngoba amanzi awuphawu lokungaqondakali. Uma sikhula siyawajwayela amanzi ezimweni eziningi ezahlukene. Kwesinye isikhathi siyawaphuza, siyageza ngawo, siyawasha okungcolile ngawo futhi sisenokwenza imicimbi yobungoma namasiko ngamanzi. Incazelo Yokuphupha Amanzi Ukuphupha amanzi kuwuphawu lokungabi nesiqiniseko ngento ethile empilweni yakho. Kuye bese kuya ngokuthi impilo yakho ikusiphi isigaba nokuthi yini le osabhekene… Read More »

Amaphupho Ngezinwele

Ayinto engajwayekile amaphupho ngezinwele kodwa wona akhona. Noma ngabe uyasikholwa noma awusikholwa isigameko esise ncadini encwele phakathi kuka Samsoni no Delile kodwa lokhu khona kwezinwele kuyiqiniso. Phela kulesisigameko uSamsoni walala kwase kuthi intokazi ewu Delile yamgunda izinywele aphela amandla akhe. Lesisigameko ngisiletha lapha hhayi ngoba ngilikholwa kodwa ngifuna ngithi uma ngichaza ngezinwele nawe usheshe ucacelwe. Amaphupho Ngezinwele Asho… Read More »

Ukuphupha Umthakathi Kuchaza Ukuthini

Ukuphupha umthakathi kuthanda ukuba nempica badala ngenxa yokuthi kusuke kuvele umuntu. Kubi ke uma sekuzovela umuntu omaziyo ngoba kubanzima ukulikholwa leliphupho elinjena. Okubalulekile ngaleliphupho wukuthi umthakathi umbone kanjani ukuthi wumthakathi. Kuyenzeka ke iphupho lingakucacisi okuningi kodwa inqondo ngoba isuke ingalele izibonele yona. Kwesinye isikhathi ibona ngaphandle kwezimpawu ezithile. Ukuphupha Umthakathi Ngokucacile Wonke umuntu ophilayo unayo imicabango ngokuthi umthakathi… Read More »

Amaphupho Abika Isitha Nawa

Amaphupho Abika Isitha Nawa Baningi ababuza ngamaphupho abika isitha ngokuhlukana kwamo. Isitha sivela ngezindlela eziningi emaphusheni. ukuphupha ugwazwa ukuphupha udutshulwa ukuphupha usendlini eshayo ukuphupha uhamba odakeni ukuphupha ucwile emanzini angcolile ukuphupha lina imvula enezikhukhula ezinkulu ukuphupha umshado ukuphupha isdumbu noma amangcwaba ukuphupha ufake izingubo ezimnyama ukuphupha ulahlekelwe iring yomshado ukuphupha useskhathini ukuphupha ubelethe ingane encane ukuphupha ulunywa yizinja… Read More »

Ukuphupha Imoto Ishayisile

Ukuphupha imoto ishayisile kuyahlukana futhi kuya ngesimo salo leliphupho. Imoto ayisho isifo ngaso sonke isikhathi uma uyiphupha, ngaphandle uma inombala oluhlaza satshani (green). Eminye imibala yemoto ephusheni inezincazelo ezahlukene. Sizamile ukuyichaza imibala ehlukene phansi kwesihloko esithi ukuphupha imoto. Ukuphupha Imoto Ishayisile Kusho Ukuthini? Uma uphupha imoto ongayazi ishayisile lokhu kuchaza ukuthi kungabakhona umuntu oseduze nawe owonakelelwa ziyinto zakhe… Read More »

Ukuphupha Imoto

Ukuphupha Imoto Kusho Ukuthini? Kudumile kwabaningi ukuthi uma uphupha imoto lokho kusuke kusho isifo. Into nje okufanele siyigcizelele wukuthi umbala wemoto unjani. Cha lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Kunezimo ezithile ezehlukile ongaphupha imoto kuzo. Okubalulekile ngokuphupha imoto kuba yizinto ezimbili: Kuba umbala wemoto Kube yisimo sakho mayelana naleyo moto Lokhu ngeke kukholakale kodwa kuyiqiniso: uyakwazi ukuzijwayeza ukuzibona wena nokwenzayo… Read More »

Izithakazelo Zakwa Cele, Cele Clan Names, Cele Clan Praises

Cele clan names. Nazo ke ezako Ndosi izithakazelo sinilethela zona ngokukhulu ukuzithoba bakwethu Cele Clan Names, Izithakazelo Zakwa Cele Ndosi,Nombedu,Khumbuza,Nkomo kayivuswa,Nkom’isengwa ilele,Wayisenga imile iyakhahlela,Squnga esihle esingahlalwa nyoni,Siqunga esizalela amasakabulaMkhokheleli owakhokhela isizwe ekugqilazweni,Dubandlela,Vico akagezanga,Obuye nensil’emfuleni,Ngob’ethembe ukugeza ngobisi,Magaye,Magaye ongangolwadle! Kuthiwa indoda ayiqedwa nathi ke asinawo amandla okubaqeda oSiqunga esazalela amasakabula! If you wish to add some valuable information to Cele… Read More »

Izithakazelo Zakwa Dlamini, Dlamini Clan Names, Dlamini Clan Praises

Ake sigagule izithakazelo zabantu bakwa Dlamini namhlanje bakwe. Nazo ke zihamba kanjena Sibalukhulu,Mdlovu, Magaduzela,Magaga kaNsele,Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kwasa eyobayoba,Mgoqo ovimb’esangweni nansi impi,Izwe lafa ngathini na?Wena owabonela empunzini ukuthi kuyabalekwa ngoba yona yabaleka yaziphonsa ocingweni,Ngonyama! Bakwethu asibonge ngokunilethela izithakazelo zakwa Dlamini kanti abanye benu bona bakhetha ukuthi Dlamini clan names kodwa akusho lutho olubi bakwethu.

Ukuphupha Umuntu Egqoke Izingubo Ezimnyama

Sonke siyazi ukuthi ngookwesiko lesintu izingubo ezimnyama zisho ukuzila ngokwesintu. Kodwa ke akuyiso sonke isikhathi la khona izingubo ezimnyama zibika isifo. Ukuphupha Umuntu Egqoke Izingubo Ezimnyama Engihlale ngikugcizelela njalo uma iphupho lakho linomunye umuntu phakathi wukubheka ukuthi lowomuntu ubani. Futhi kufanele ubheke ukuthi nihlobene noma ubudlelwane benu bumi kanjani. Uma ngabe uphupha umuntu omaziyo futhi enizwanayo naye egqoke… Read More »

Ukuphupha Umuntu Enqunu

Zingane zakwethu zikhona izinto zokuphushwa kodwa ukuphupha umuntu enqunu yinto engafanele ukuthu ijwayele ukwenzeka kuwe. Lokhu sikushiswo wukuthi leliphupho likhomba isimo esingalungile kahle empilweni yakho noma kulowo osuke umbona ephusheni. Okusangozana ngaleliphupho wukuthi lo omphupha enqunu kunokwenzeka ukuthi nguwena qobo lwakho kodwa iphupho likufihlile. Abaningi baye becabange ukuthi lokhu kusho umthakathi. Cha lutho bashaye phansi. Ukuphupha Umuntu Enqunu… Read More »