Ukuphupha

Ukuphupha Ugqoke Izimpahla Ezimnyama

Ukuphupha ugqoke izimpahla ezimnyama kuvame isikhathi esiningi ukuba yinto esikhathazayo. AmaZulu ayazi ukuthi ngokwesiko lesintu izimpahla ezimnyama kujwayelekile ukuthi kuzilwe ngazo. Ngakho ke kuba yinto ekhathazayo ukuzibona usuzigqoke ulele ephusheni. Ukuphupha Ugqoke Izimpahla Ezimnyama Nencazelo Yakho Akusiso sonke isikhathi lapho khona ukuphupha ugqoke izimpahla ezimnyama kubika khona isifo. Ubumnyama okusengamile empilweni kungaziveza ngezindlela ezehlukene. Lokhu …

Ukuphupha Ugqoke Izimpahla Ezimnyama Read More »

Ukuphupha Ubona Isidumbu

Ukuphupha ubona isidumbu ulele ebusuku kungaba yinto esabisa kakhulu. Okuyimbangela yokuthi leliphupho libe nokuthusa wukuthi ukubona isidumbu yinto engandile. Cishe sonke siyayesaba into esisondeza nelokufa nje empilweni. Yingakho ke nje kufanele sithuke uma siphupha ngokufa. Ukuphupha Ubona Isidumbu Kusho Ukuthini? Njengoba sesichazile ngenhla ukuthi akuyona into ejwayelekile ukusondelana nokufa. Kubi kakhuluke uma izidumbu sezizozifikela emaphusheni …

Ukuphupha Ubona Isidumbu Read More »

Ukuphupha Umuntu Ongasekho Ephila Kuchazani

Ukuphupha umuntu ongasekho ephila kungaba nezincazelo eziningi. Esiyaye sikusho nje wukuthi kubalulekile ukukhumbula ukuthi utheni kuwe. Okunye okubalulekile wukuthi umphuphe enzani. Ukuphupha Umuntu Ongasekho Abantu abangasekho bayabuya basivakashele emaphusheni silele. Kodwa lokhu akufanele kwenzeke ngendlela angalungile. Okufanele kungenzeki uma konke kuhamba kahle ukuphupha umuntu ongasekho kungakadluli sikhathi esitheni eshonile. Ngokwazi kwethu umuntu ongasekho kufanele simphuphe …

Ukuphupha Umuntu Ongasekho Ephila Kuchazani Read More »

Ukuphupha Imoto Emhlophe

Ngaphambili sike sachaza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha imoto ishayisa okuyiphupho ebesilithola kaningi libuzwa. Ziningi ke izincazelo ezikhona ngaphandle kodwa kufanele ziqondiswe zonke. Ngokuseqinisweni nje akekho umuntu ongachaza iphupho lomunye umuntu 100% ngoba phela onke amaphupho a personal. Thina umsebenzi wethu ukukucacisela ngohlaka lwephupho lakho. Ukuphupha Imoto Emhlophe Kuchazani Imoto emhlphe ikhomba isimo samandla akho okuzalwa. …

Ukuphupha Imoto Emhlophe Read More »

Ukuphupha Amanzi Kusho Ukuthini

Ukuphupha Amanzi Ulele Ukuphupha amanzi akuyona into okufanele ikujabulise ngoba amanzi awuphawu lokungaqondakali. Uma sikhula siyawajwayela amanzi ezimweni eziningi ezahlukene. Kwesinye isikhathi siyawaphuza, siyageza ngawo, siyawasha okungcolile ngawo futhi sisenokwenza imicimbi yobungoma namasiko ngamanzi. Incazelo Yokuphupha Amanzi Ukuphupha amanzi kuwuphawu lokungabi nesiqiniseko ngento ethile empilweni yakho. Kuye bese kuya ngokuthi impilo yakho ikusiphi isigaba nokuthi …

Ukuphupha Amanzi Kusho Ukuthini Read More »

Ukuphupha Umthakathi Kuchaza Ukuthini

Ukuphupha umthakathi kuthanda ukuba nempica badala ngenxa yokuthi kusuke kuvele umuntu. Kubi ke uma sekuzovela umuntu omaziyo ngoba kubanzima ukulikholwa leliphupho elinjena. Okubalulekile ngaleliphupho wukuthi umthakathi umbone kanjani ukuthi wumthakathi. Kuyenzeka ke iphupho lingakucacisi okuningi kodwa inqondo ngoba isuke ingalele izibonele yona. Kwesinye isikhathi ibona ngaphandle kwezimpawu ezithile. Ukuphupha Umthakathi Ngokucacile Wonke umuntu ophilayo unayo …

Ukuphupha Umthakathi Kuchaza Ukuthini Read More »

Amaphupho Abika Isitha Nawa

Amaphupho Abika Isitha Nawa Baningi ababuza ngamaphupho abika isitha ngokuhlukana kwamo. Isitha sivela ngezindlela eziningi emaphusheni. ukuphupha ugwazwa ukuphupha udutshulwa ukuphupha usendlini eshayo ukuphupha uhamba odakeni ukuphupha ucwile emanzini angcolile ukuphupha lina imvula enezikhukhula ezinkulu ukuphupha umshado ukuphupha isdumbu noma amangcwaba ukuphupha ufake izingubo ezimnyama ukuphupha ulahlekelwe iring yomshado ukuphupha useskhathini ukuphupha ubelethe ingane encane …

Amaphupho Abika Isitha Nawa Read More »

Ukuphupha Imoto Ishayisile

Ukuphupha imoto ishayisile kuyahlukana futhi kuya ngesimo salo leliphupho. Imoto ayisho isifo ngaso sonke isikhathi uma uyiphupha, ngaphandle uma inombala oluhlaza satshani (green). Eminye imibala yemoto ephusheni inezincazelo ezahlukene. Sizamile ukuyichaza imibala ehlukene phansi kwesihloko esithi ukuphupha imoto. Ukuphupha Imoto Ishayisile Kusho Ukuthini? Uma uphupha imoto ongayazi ishayisile lokhu kuchaza ukuthi kungabakhona umuntu oseduze nawe …

Ukuphupha Imoto Ishayisile Read More »

Ukuphupha Imoto

Ukuphupha Imoto Kusho Ukuthini? Kudumile kwabaningi ukuthi uma uphupha imoto lokho kusuke kusho isifo. Into nje okufanele siyigcizelele wukuthi umbala wemoto unjani. Cha lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Kunezimo ezithile ezehlukile ongaphupha imoto kuzo. Okubalulekile ngokuphupha imoto kuba yizinto ezimbili: Kuba umbala wemoto Kube yisimo sakho mayelana naleyo moto Lokhu ngeke kukholakale kodwa kuyiqiniso: uyakwazi ukuzijwayeza …

Ukuphupha Imoto Read More »

Ukuphupha Umuntu Egqoke Izingubo Ezimnyama

Sonke siyazi ukuthi ngookwesiko lesintu izingubo ezimnyama zisho ukuzila ngokwesintu. Kodwa ke akuyiso sonke isikhathi la khona izingubo ezimnyama zibika isifo. Ukuphupha Umuntu Egqoke Izingubo Ezimnyama Engihlale ngikugcizelela njalo uma iphupho lakho linomunye umuntu phakathi wukubheka ukuthi lowomuntu ubani. Futhi kufanele ubheke ukuthi nihlobene noma ubudlelwane benu bumi kanjani. Uma ngabe uphupha umuntu omaziyo futhi …

Ukuphupha Umuntu Egqoke Izingubo Ezimnyama Read More »

Scroll to Top