Ukuphupha Imoto Emhlophe

Ngaphambili sike sachaza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha imoto ishayisa okuyiphupho ebesilithola kaningi libuzwa. Ziningi ke izincazelo ezikhona ngaphandle kodwa kufanele ziqondiswe zonke.

Ngokuseqinisweni nje akekho umuntu ongachaza iphupho lomunye umuntu 100% ngoba phela onke amaphupho a personal. Thina umsebenzi wethu ukukucacisela ngohlaka lwephupho lakho.

Ukuphupha Imoto Emhlophe Kuchazani

Imoto emhlphe ikhomba isimo samandla akho okuzalwa. Konke esikwenzayo sikwenza ngamandla esinawo. Lamandla sizalwa nawo sonke siwaphiwa yithonga. Izinqumo esizenzayo ke empilweni kuyenzeka zilimaze amandla ethu.

Kwesinye isikhathi amandla akho alinyazwa abanye abantu abafuna ukusebenza ngawo. Lento iwumkhuba owenziwayo abantu esisondelene nabo kodwa ikakhulukazi emndenini.

Ivamile into yokwebiwa kwamandla emindenini ngoba sithetha idlozi elilodwa.

Ukuphupha Imoto Emhlophe Isha

Ukusha kwemoto emhlophe kusho ukulimala kwamandla omuntu othile. Kuya ngokuthi ukwazile yini ukubona umnikazi wayo lemoto oyiphuphe isha.

Ukuphupha Ushayela Imoto Emhlophe

Lihle ke leliphupho ngoba lisho ukuthi izinto zakho zonke zisahamba kahle futhi uzibambele wena mathupha.

Ukuphupha Uthenga Imoto Emhlophe

Lalihle naleli ngoba lichaza ukuthi ususukumile empilweni indlela oyihambayo noyiqalile izohamba kahle ezandleni zakho

Ukuphupha Ugeza Imoto Emhlophe

Siyakubongela ngoba izinto zakho uyazihlambulula ziyagezeka zonke. Uma ngabe bewukade ubambekile usugezekile manje. Idlozi lakho selizenzelile lona siyathokoza.

Ukuphupha Imoto Emhlophe Imile

Akunawo umehluko omkhulu kakhulu ukuthi ibihamba noma imile imoto ephusheni. Mhlawumbe okubalulekile nje kakhulu wukuthi yini enye oyiqaphelile ngalemoto

7 thoughts on “Ukuphupha Imoto Emhlophe”

  1. Njabulo Njiva

   Mina ngokwaz kwami umgodi ogujiwe uchaza isifo kungaba kuthi lowo mgodi ugujelwe Wena or Muntu wakini

 1. Mina iskhathi esiningi ngphupha imoto omhlophe ishayelwa imina , and it like we on a Trip ..but Angazi nokuthi libangiswekuphi … and Zinhle Bandla izindawo engsuke ngizidlula ngendlela….amaBhilidi …neMizi nje emihle …imigwaqo yakhona …

  Masekuba eLenyoka Nkos Yami ๐Ÿ™†… ngvele ngikhe ngeJubane ….ubukhulu Bayo ibona obuzoqale bungfake amanzi emadolweni ๐Ÿ’”๐Ÿคฆ….emva kwaloko angibe ngsabheka emuva coz inkulu okudlula isiziba๐Ÿ’”๐Ÿ™†….imibala Yazo ayifanike …..enye yayi Red and White like …(ayithusi Yona Kakhulu ngob ayingibuki miqhamuka futhi isuke ihamba emfuleni )
  Maseka iNyoka Emnyama Phuuu…. Yabonake Yona ๐Ÿ’”….akudlalwa …alufakwa futhi๐Ÿคž…

 2. Kuziya ngokuthi lowomgodi uwubone kuphi nendawo. Bekusemathuneni noma bekusesiqeleni nje? Usondelene kangakanani nawe umuntu obewumba lomgodi. Ukuphupha inhlabathi akukuhle ngaso sonke isikhathi ngoba kuvame ukukhomba izinto ezenziwa ngenhlabathi isikhathi esiningi

 3. Mina ngiphuphe nginemoto BMW emhlophe ngiyithengile but it’s a second hand enhle and sinabangani la,and then sihambe silandelane mina ngisemuva kwabo mase kufika ejikeni ngijike and lose control but ngiphume ngaphandle kwayo imoto iphaphalaze yodwa and kunabantu Lana nemizi. If ngiya kuyo ngifike ngithole ukuthi ishayise umuntu kodwa kancane and nayo imoto ilimale kancane eceleni. Ngiphaphame

 4. Sawubona ngiphupha sengathi ngiya driver I monto ekunge yami, engathi iyagijima ngiphinde ngime, engathi ngikhombisa omzala bami imonto ungithengile, engathi nabo o Curzn bebejabulile ukuthi ngithenge imonto kuleliphupho lemonto ibine mibala embili, omhlophe / silver .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top