Ukuphupha Imoto Ishayisile

Ukuphupha Imoto Ishayisile Kuchazani?

Imoto ayisho isifo ngaso sonke isikhathi uma uyiphupha, ngaphandle uma inombala oluhlaza satshani (green). Eminye imibala yemoto ephusheni inezincazelo ezahlukene. Sizamile ukuyichaza imibala ehlukene phansi kwesihloko esithi ukuphupha imoto.

Ukuphupha Imoto Ishayisile

Uma uphupha imoto ongayazi ishayisile lokhu kuchaza ukuthi kungabakhona umuntu oseduze nawe owonakelelwa ziyinto zakhe empilweni. Lapha ngisho uma imoto oyibona ishayisile kungeyona eyakho uphupha.

Akukacaci kahle hle kithi sonke esichaza amaphupho ukuthi kwenziwa yini siphuphele abanye abantu izinto. Kodwa khona kuyenzeka. Kwesinye isikhathi idlozi liyakwazi ukusebenzisa isimo somunye umuntu ngisho ongamazi ukuze likuxwayise ngezinto okufanele wena uzigweme.

Ukuphupha Imoto Ishayisile Kungeyakho

Uma uphupha imoto yakho ishayisile lokhu kuchaza ukuthi esimweni sakho samandla kukhona omonakalo ozokwenzeka uma ungaqaphile. Idlozi liyakukhombisa lokhu kungakenzeki. Kunesizathi likuxwayisa kanje: sukuma ulungise izinto zakho izinto zingakonakali.

Leave a Comment