Ukuphupha Umthakathi Kuchaza Ukuthini

Ukuphupha Umthakathi

Okubalulekile ngaleliphupho wukuthi umthakathi umbone kanjani ukuthi wumthakathi. Kuyenzeka ke iphupho lingakucacisi okuningi kodwa inqondo ngoba isuke ingalele izibonele yona. Kwesinye isikhathi ibona ngaphandle kwezimpawu ezithile.

Ukuphupha Umthakathi Ngokucacile

Wonke umuntu ophilayo unayo imicabango ngokuthi umthakathi ungambona kanjani ebusuku. Okwakujwayelekile kwakuwukuthi ubathakathi bagibela izimfene. Abamanje akusekho konke lokho.

Kuchazani Ukuphupha Umthakathi?

Uma umbonile umthakathi ephusheni kusho ukuthi kukhona umuntu ocashile kodwa oseduze okugadlayo. Ngeke kube owomndeni ombona ngalendlela ephusheni. Kodwa yena umuntu oseduze kwempilo yakho kakhulu. Kungaba wumngani noma wumuntu osebenza naye lo okugadlayo.

Njengoba usumbone uphupha kusho khona ukuthi idlozi lakho selize lathola ithuba lokukuvezela isitha onaso. Uma selikubonisa kanje idlozi kwesinye isikhathi kusuke kungasabalulekile ukwenza lutho kodwa osekufuneka wukuthi ubukisisele futhi uziqaphe.

Letha iphupho lakho sikuniceze incazelo endaweni yemibono (comments) ngezansi.

Leave a Comment