Author name: admin

Amaphupho Ngesibhamu

Amaphupho ngesibhamu – Okokuqala nje okufanele sikwazi ngesibhamu wukuthi siyisikhali. Siwuhlobo lwesikhali okungesona kahle kahle esethu bantu kodwa esafika nalaba bokuhamba. Isibhamu yisikhali okungesona esasijwayelekile isintwini sakithi kodwa nathi sesiyasisebenzisa futhi sesaba nolwazi olunzulu ngaso. Okunye okufanele sikubhekisise ngaphambi nje kokuchaza amaphupho ngesibhamu wukuthi siwuhlobo lwesikhali esisabekayo. Nongakaze walinyazwa yiso uyasesaba naye. Uma uke wadutshulwa …

Amaphupho Ngesibhamu Read More »

Itiye Labantu Abadala

Itiye labantu abadala ngouthe phecelezi, iladi noma ilati yisithebe noma ukudla okwenzela abantu abangasekho. Kuthiwa nje elabadala ngoba kushiwo labo abangasekho. Ziningike izindlela zokwenza itiye labantu abadala uma ungumuntu okholelwayo kulaba abangasekho. Kuze kuthiwe nje itiye ngoba phela kunenkolelo yokuthi abangasekho noma abadala bayakujabulela okuya ethunjini nabo. AmaZulu kanye nezinye izinhlanga zabantu abamnyama ziyakholelwa wukuthi …

Itiye Labantu Abadala Read More »

Ukukhulisa Induku Ngokushesha

Ukukhulisa induku ngokushesha yinto lena abaningi abathi bayakwazi ukuyenza. Ezinkundleni ezehlukene zokuxhumana baningi abathi bayakwazi ukukhulisa induku ngokushesha. Okuye ke bese kuthanda ukuba yindida wukuthi kukancane lapho bayaye baveze ukufakazi bomsebenzi abasuke sebewenzele abanye. Ukukhulisa Induku Ngokushesha Kuyindida Buningi ke ubufakazi esikuzwayo kubantu abathi sebeke basizakala bakwazi ukukhulisa induku ngokushesha. Ngeke ke kodwa wakwazi ukuthi …

Ukukhulisa Induku Ngokushesha Read More »

Ukuphupha Amanzi Kusho Ukuthini

Ukuphupha Amanzi Ulele Ukuphupha amanzi akuyona into okufanele ikujabulise ngoba amanzi awuphawu lokungaqondakali. Uma sikhula siyawajwayela amanzi ezimweni eziningi ezahlukene. Kwesinye isikhathi siyawaphuza, siyageza ngawo, siyawasha okungcolile ngawo futhi sisenokwenza imicimbi yobungoma namasiko ngamanzi. Incazelo Yokuphupha Amanzi Ukuphupha amanzi kuwuphawu lokungabi nesiqiniseko ngento ethile empilweni yakho. Kuye bese kuya ngokuthi impilo yakho ikusiphi isigaba nokuthi …

Ukuphupha Amanzi Kusho Ukuthini Read More »

Amaphupho Ngezinwele

Ayinto engajwayekile amaphupho ngezinwele kodwa wona akhona. Noma ngabe uyasikholwa noma awusikholwa isigameko esise ncadini encwele phakathi kuka Samsoni no Delile kodwa lokhu khona kwezinwele kuyiqiniso. Phela kulesisigameko uSamsoni walala kwase kuthi intokazi ewu Delile yamgunda izinywele aphela amandla akhe. Lesisigameko ngisiletha lapha hhayi ngoba ngilikholwa kodwa ngifuna ngithi uma ngichaza ngezinwele nawe usheshe ucacelwe. …

Amaphupho Ngezinwele Read More »

Ukuphupha Umthakathi Kuchaza Ukuthini

Ukuphupha umthakathi kuthanda ukuba nempica badala ngenxa yokuthi kusuke kuvele umuntu. Kubi ke uma sekuzovela umuntu omaziyo ngoba kubanzima ukulikholwa leliphupho elinjena. Okubalulekile ngaleliphupho wukuthi umthakathi umbone kanjani ukuthi wumthakathi. Kuyenzeka ke iphupho lingakucacisi okuningi kodwa inqondo ngoba isuke ingalele izibonele yona. Kwesinye isikhathi ibona ngaphandle kwezimpawu ezithile. Ukuphupha Umthakathi Ngokucacile Wonke umuntu ophilayo unayo …

Ukuphupha Umthakathi Kuchaza Ukuthini Read More »

Amaphupho Abika Isitha Nawa

Amaphupho Abika Isitha Nawa Baningi ababuza ngamaphupho abika isitha ngokuhlukana kwamo. Isitha sivela ngezindlela eziningi emaphusheni. ukuphupha ugwazwa ukuphupha udutshulwa ukuphupha usendlini eshayo ukuphupha uhamba odakeni ukuphupha ucwile emanzini angcolile ukuphupha lina imvula enezikhukhula ezinkulu ukuphupha umshado ukuphupha isdumbu noma amangcwaba ukuphupha ufake izingubo ezimnyama ukuphupha ulahlekelwe iring yomshado ukuphupha useskhathini ukuphupha ubelethe ingane encane …

Amaphupho Abika Isitha Nawa Read More »

Ukuphupha Imoto Ishayisile

Ukuphupha imoto ishayisile kuyahlukana futhi kuya ngesimo salo leliphupho. Imoto ayisho isifo ngaso sonke isikhathi uma uyiphupha, ngaphandle uma inombala oluhlaza satshani (green). Eminye imibala yemoto ephusheni inezincazelo ezahlukene. Sizamile ukuyichaza imibala ehlukene phansi kwesihloko esithi ukuphupha imoto. Ukuphupha Imoto Ishayisile Kusho Ukuthini? Uma uphupha imoto ongayazi ishayisile lokhu kuchaza ukuthi kungabakhona umuntu oseduze nawe …

Ukuphupha Imoto Ishayisile Read More »

Ukuphupha Imoto

Ukuphupha Imoto Kusho Ukuthini? Kudumile kwabaningi ukuthi uma uphupha imoto lokho kusuke kusho isifo. Into nje okufanele siyigcizelele wukuthi umbala wemoto unjani. Cha lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Kunezimo ezithile ezehlukile ongaphupha imoto kuzo. Okubalulekile ngokuphupha imoto kuba yizinto ezimbili: Kuba umbala wemoto Kube yisimo sakho mayelana naleyo moto Lokhu ngeke kukholakale kodwa kuyiqiniso: uyakwazi ukuzijwayeza …

Ukuphupha Imoto Read More »

Scroll to Top